Behandeling dyslexie

Onder ernstige enkelvoudige dyslexie verstaan we een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau. Het probleem is niet het gevolg van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking.

Toegang zonder beschikking

Het is de verantwoordelijkheid van de basisschool om vroegtijdig te signaleren dat een kind lees- en/of spellingsproblemen heeft. Het aanpakken van niet-ernstige enkelvoudige dyslexie maakt onderdeel uit van de basisondersteuning die elke basisschool biedt. Bij onvoldoende resultaat of bij vermoeden van ernstige dyslexie kan de basisschool het kind zonder beschikking doorverwijzen naar specialistische dyslexiebehandeling. 

Is er sprake van andere problemen (bijvoorbeeld aandachts- of concentratieproblemen of een spraakstoornis)? Dan is er een intensiever traject nodig. In dat geval is eerst behandeling van het andere probleem aan de orde, voordat de jeugdige in aanmerking komt voor behandeling van de ernstige enkelvoudige dyslexie.

Welke doelen staan centraal?

De dyslexiebehandeling is gericht op het volledig verhelpen of verminderen van de problemen van de jeugdige bij het lezen en het spellen.

Voor welke jeugdigen is het?

Behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie is bedoeld voor basisschoolleerlingen van 7 tot 13 jaar bij wie de klachten zo hardnekkig zijn dat gespecialiseerde ondersteuning en behandeling nodig is. Voordat behandeling aan de orde is, moeten eerst alle stappen van het protocol leerproblemen en dyslexie zijn doorlopen door het basisonderwijs.