Alle kinderen tellen mee

Armoede: Het kan UIT Almere

Extra rijksmiddelen voor kinderen in armoede

Sinds 2017 is er extra geld vanuit het rijk beschikbaar voor kinderen en jongeren (0-18 jaar) die in armoede opgroeien. De gemeente Almere wil dit geld gebruiken om overerving van armoede te voorkomen. In 2018 starten we hiervoor een structurele aanpak, waarmee we willen bereiken dat alle Almeerse kinderen kunnen opgroeien tot financieel zelfstandige volwassenen. Vooruitlopend op die aanpak wordt in 2017 nog geïnvesteerd in het versterken van een aantal waardevolle activiteiten en fondsen in de stad.

Duurzame aanpak

De duurzame aanpak die wij voorstellen gaat verder dan alleen het verstrekken van produkten en goederen zoals het Rijk voorstelt. Het is gericht op preventie, en sluit daarmee aan op de vorig jaar ingezette Almeerse veranderstrategie en de lopende preventie-activiteiten die vanuit PLANgroep worden georganiseerd. Een recent gepubliceerde rapport van de Sociaal Economische Raad (SER) onderschrijft deze veranderstrategie. De SER stelt namelijk dat naast het wegnemen van korte-termijn maatregelen, moet worden ingezet op het wegnemen van structurele oorzaken. De aanpak moet focussen op het realiseren van gelijke kansen voor kinderen. 

De stem van Almeerse kinderen telt mee

Het bureau Consulting Kids heeft aan leerlingen van een aantal Almeerse basisscholen gevraagd hoe zij denken dat we kinderen die in armoede opgroeien kunnen ondersteunen. Vier basisschoolklassen werden zo opgeleid tot echte junior consultants en bogen zich over de vraag: hoe kan de gemeente Almere kinderen in armoede het beste helpen? De enthousiaste, jonge junior consultants kwamen tot uiteenlopende adviezen: van fiets- en zwemles tot een ‘sociale padvindersclub’. De adviezen van de kinderen nemen wij mee in de ontwikkeling van een aanpak die het kind centraal stelt.

Gedragen door de hele stad

Naast de stem van de kinderen is de stem van scholen, maatschappelijk partners en ook het bedrijfsleven onmisbaar. De komende tijd gebruiken wij om in gesprek met hen te gaan, zodat we kunnen komen tot een gezamenlijke aanpak die duurzaam gedragen wordt door de hele stad.

Daarnaast is de gemeente een aanbestedingstraject gestart met drie projectbureaus. Zij ontwikkelen voor de gemeente een plan om de samenwerking tussen alle partijen in de stad die zich inzetten voor armoede te versterken. Zo zoekt de gemeente een aanpak die bestendig is voor de toekomst en die meer kinderen bereikt en in beeld brengt.

Rechten van kinderen

In de wet is vastgesteld waar kinderen van alle leeftijden (0-18 jaar) rechten op hebben. Er is door de kinderombudsman een leeftijdsladder opgesteld, die aangeeft wat kinderen en jongeren mogen of moeten vanaf een bepaalde leeftijd. Deze leeftijdsladder is hier te vinden.