Privacy

De gemeente is verantwoordelijk voor gegevens van inwoners. Om de privacy te waarborgen heeft de gemeente een privacyreglement (zie de rechterkolom van deze pagina) met de wijkteams gesloten. Hierin is aangegeven hoe er met gegevens wordt omgegaan en of en, zo ja, wanneer er gegevens mogen worden uitgewisseld.

Informatie delen

Uitgangspunt is dat zo min mogelijk informatie wordt gedeeld. Slechts gegevens die nodig zijn om de juiste ondersteuning te verlenen/in te zetten, mogen worden gedeeld. Het wijkteam gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Soms is het nodig om gegevens uit te wisselen, zodat men de juiste ondersteuning krijgt. De inwoner bepaalt dan zelf met wie de informatie gedeeld mag worden gedeeld. Er wordt namelijk geen informatie opgevraagd bij of doorgegeven aan anderen zonder toestemming, tenzij er sprake is van speciale omstandigheden.

Expertteam

In sommige complexe gevallen kan het nodig zijn om een ondersteuningsvraag over te dragen aan een van de expertteams gezinsondersteuning om gespecialiseerde hulp te kunnen bieden. Ook met de expertteams heeft de gemeente afspraken gemaakt, om ervoor te zorgen dat er zo zorgvuldig mogelijk met gegevens wordt omgegaan. Inwoners kunnen altijd een verzoek doen om de eigen gegevens bij het wijkteam of het expertteam in te zien.

Zorgaanbieders

Met zorgaanbieders heeft de gemeente apart privacy-afspraken gemaakt.