Toezicht en kwaliteit

Toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het lokale toezicht op de Wmo 2015 is ondergebracht bij de heer R. Fennema. Hij is te bereiken via het gemeentelijke contactformulier (onder vermelding van 'Toezicht Wmo') en telefoonnummer 06 - 53 67 33 60.

Het college van B en W hecht veel waarde aan onafhankelijk advies bij de bevindingen van de toezichthouder. Hiervoor is een onafhankelijke externe adviseurs aangesteld. Dit is de heer H. Hasper. 

Het toezicht op misbruik van de wet en persoonsgebonden budgetten (waaronder het ten onrechte ontvangen van ondersteuning) wordt gedaan door de sociaal rechercheurs en bijzonder controleurs van de gemeente Almere.

Het toezicht op de regionale Wmo-taken is belegd bij GGD Flevoland. Het gaat dan om beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingsbeleid en de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).

Meld calamiteiten en incidenten binnen twee werkdagen!

U heeft als aanbieder van maatschappelijke ondersteuning de wettelijke plicht om een calamiteit of geweldincident te melden bij de gemeente Almere. Doe dit binnen twee werkdagen via het gemeentelijke contactformulier (onder vermelding van 'Toezicht Wmo'). 

De definitie van een calamiteit: Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of de dood van een cliënt heeft geleid. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt;
  • elke suïcide van een cliënt;
  • elk overlijden van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;
  • ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een cliënt of van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt.

De definitie van een geweldsincident: Lichamelijk en geestelijk geweld of ontucht jegens een cliënt, of het seksueel binnendringen van het lichaam van een cliënt door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

Toezicht op de Jeugdwet

De Rijksoverheid oefent landelijk toezicht uit op jeugdhulpaanbieders, de voor justitiële jeugdhulp gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis Flevoland. Dit landelijke toezicht wordt uitgevoerd door de Inspectie Jeugdzorg (IJZ, voor jeugdhulpaanbieders), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ, voor de jeugdgezondheidszorg) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ). De drie organisaties treden bij het toezicht op de Jeugdwet gezamenlijk op. Gemeenten worden bij deze toezichttaak betrokken. 

De inspecties zien erop toe dat verantwoorde hulp wordt verleend door de jeugdhulpaanbieders. Mocht er een verbetermaatregel worden opgelegd, dan toetsen de inspecties ook of de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen hun toezeggingen tot verbeteringen nakomen.

Toezicht op de Participatiewet

Het toezicht op de Participatiewet (fraude met uitkeringen) wordt uitgevoerd door de bijzonder controleurs en sociaal rechercheurs van de gemeente Almere. We gaan om met onze bijstandsgerechtigden op basis van vertrouwen. Er is een flinke groep inwoners met een uitkering die niet goed regie kan voeren over de eigen situatie en financiën. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen. Deze mensen bieden we een helpende hand. Ook andere klanten kunnen fouten maken, zonder dat er opzet of kwaadaardigheid in het spel is. Er moet dus voldoende gelegenheid zijn om te vertellen wat er aan de hand is en om fouten te herstellen. Gaat iemand wel willens en wetens over de schreef, dan treden we daar tegen op. 

Als u een geval van fraude vermoedt, kunt u het digitale formulier 'Fraudemelding' invullen. Dit kan anoniem.

Toezicht op onderwijs en kinderopvang

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school of instelling goed is. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.

Alle instellingen voor kinderopvang moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Het moet er bijvoorbeeld veilig en schoon zijn. Ook moet het personeel goed werk leveren. GGD Flevoland controleert elk jaar of instellingen voldoen aan de kwaliteitseisen. De inspectierapporten kunt u bekijken op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Malafide schuldhulpverleners

De media besteden regelmatig aandacht aan malafide schuldhulpverleningsorganisaties. Ook zijn er berichten over bewindvoerders die zelf kampen met financiële problemen. Door de nog steeds groeiende groep schuldenaren is het opzetten van een bureau voor schuldhulpverlening of beschermingsbewind erg aantrekkelijk. Hoe vinden Almeerders nu goede en betrouwbare hulp? Meer daarover leest u op deze pagina

Kwaliteit(smanifest)

Aan zorgaanbieders worden kwaliteitseisen gesteld. Een groot deel daarvan zijn ‘vaste’ eisen die door de Rijksoverheid worden opgelegd. Bijvoorbeeld over de inzet van gekwalificeerd personeel en het hebben van bepaalde kwaliteitskeurmerken en certificaten. 

Op lokaal niveau zijn Klanttevredenheid en klantbeleving belangrijke graadmeters voor kwaliteit. De Almeerse Adviesraad Sociaal Domein heeft het initiatief genomen om een kwaliteitsmanifest en bijbehorende matrix (schematische weergave van het manifest) op te stellen. Het kwaliteitsmanifest is een advies over het door de gemeente op te stellen kwaliteitsbeleid. 

Privacy

De gemeente is verantwoordelijk voor gegevens van inwoners. Om de privacy te waarborgen heeft de gemeente een privacyreglement met de wijkteams gesloten. Ook met de expertteams gezinsondersteuning en zorgaanbieders zijn er afspraken gemaakt om zorgvuldig om te gaan met de gegevens van inwoners. Meer daarover leest u op de pagina 'Privacy'.