Direct naar paginainhoud

Wonen en zorg

Zelfstandig wonen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor kwetsbare Almeerders die na verblijf in een instelling weer op eigen benen gaan staan. De gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders helpen om een passende plek te vinden met de juiste begeleiding. De woningcorporaties vergroten de komende jaren het aanbod van sociale huurwoningen in de stad. Daarnaast geeft de gemeente ruimte aan kleinschalige woonprojecten. Een aangepaste woonruimteverdeling zorgt dat alle Almeerders een eerlijke kans hebben op een huurwoning. En zorgaanbieders bieden (nieuwe vormen van) ondersteuning in en dicht bij huis voor wie dat nodig heeft. Goed samenleven in de buurten staat voor alle partijen voorop. Op die manier is zelfstandig wonen in Almere voor iedereen.

Terugkoppeling bijeenkomsten

In april en mei 2019 zijn er verschillende werksessies gehouden over het thema wonen en zorg. De opbrengsten zijn samengebracht in een verslag met een aanzet voor een actieprogramma.

Er zijn ook een presentatie en verslag beschikbaar van de meest recente voortgangsbijeenkomst over wonen en zorg in de wijk (26 november 2019). In het verslag ook het resultaat van het bestuurlijk overleg (8 januari 2020) van de gemeente, woningcorporaties en een vertegenwoordiging van zorgaanbieders en kamerverhuurders. Verder staat beschreven hoe we in 2020 de onderlinge samenwerking en de woon-zorgprogrammering vorm willen geven.

Focusprojecten in 2020

De gemeente legt in 2020 de focus op twee hoofdonderwerpen voor het thema wonen en zorg:

Een stedelijke woon-zorgprogrammering
Wat
 • We willen komen tot een woon-zorgprogrammering voor kwetsbare inwoners en ouderen. Dit geeft duidelijkheid over hoeveel woningen er nodig zijn voor welke doelgroepen (kwantitatief), hoe deze eruit zien (kwalitatief) en waar in de stad ze komen te staan (spreiding/draagkracht).
 • Het doel is om meer regie te voeren op de realisatie van woon-zorgprojecten. Onderdelen van de programmering nemen we op in de stedelijke woonprogrammering (doorvertaling woonvisie). De programmering is ook belangrijke inbreng voor gebiedsontwikkeling in de stad en de prestatieafspraken met woningcorporaties.
Rol gemeente
 •  Regie- en penvoerder.
Rol partners
 • Betrokken partijen leveren ontbrekende informatie aan over het bestaande aanbod van en de vraag naar woon-zorglocaties. Daarnaast denken zij mee over vraagstukken op het gebied van spreiding en leefbaarheid.
Globaal stappenplan
 • Bij elkaar brengen beschikbare data en informatie (januari-februari 2020)
 • Ontsluiten van de informatie in een grafische weergave/kaart (maart-april 2020)
 • Opstellen woon-zorgprogrammering (maart-juni 2020)
 • Onderdelen integreren in stedelijke programmering (juli-oktober 2020)
 • Doorvertalen woon-zorgprogrammering in ander andere prestatie-afspraken met de woningcorporaties (september-december 2020)
Samenwerkingsafspraken voor uitstroom uit 24-uurszorg
Wat
 • We willen helderheid bieden over welke taken, verantwoordelijkheden en afspraken er gelden bij uitstroom uit 24-uurszorg en zelfstandig kunnen wonen. We kijken naar de tien werkafspraken 'Thuis in de wijk' uit Amsterdam als voorbeeld. Zodra er afspraken zijn op deelonderwerpen, passen we deze ook meteen toe (actieleren). Zo ontstaat gedurende het jaar een steeds completere set van afspraken.
 • Het doel is om de uitstroom uit 24-uurszorg te verbeteren.
Rol gemeente
 • Regievoerder en procesbegeleider. De gemeente brengt een fasering aan in de te bespreken samenwerkingsthema's.
Rol partners
 • Betrokken partijen committeren zich aan dit traject. Zij leveren een bijdrage aan de afspraken over relevante samenwerkingsthema's per organisatie.
Globaal stappenplan
 • Werven projectleider en opstellen projectplan (januari-februari 2020)
 • In intensieve sessies komen tot afspraken (maart-april 2020)
 • Waar nodig bijstellen afspraken via actieleren (maart-december 2020)
 • Borgen afspraken in procesbeschrijving directe bemiddeling (mei-december 2020)
 • Bijeenkomsten bestuurlijke stuurgroep (maart/april, juli/augustus en november/december 2020)

Nieuwsbrief

Elke zes weken verstuurt de gemeente een digitale nieuwsbrief over het thema wonen en zorg in de wijk. Hierin delen we actuele ontwikkelingen. Bijvoorbeeld over de samenwerkingsafspraken die betrokken partijen dit jaar maken en over de woon-zorgprogrammering die we gezamenlijk opstellen. Ook zetten we regelmatig bestaande woon-zorgprojecten in de schijnwerpers en geven we een toelichting bij relevante gemeentelijke procedures. Heb je interesse? Via onderstaande formulier kun je je aanmelden!

Schrijf u in:

* verplicht veld
Schrijft zich in voor nieuwsbrief:

Vragen over wonen en zorg?

Bij vragen kun je terecht bij Meta Splinter: msplinterverberg dit@almere.nl.