Toezicht

Toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het lokale en regionale toezicht op de Wmo 2015 is ondergebracht bij GGD Flevoland en bij mevrouw Marion Dekker (06 - 31 96 63 83).

Meld calamiteiten en geweldsincidenten altijd binnen twee werkdagen via het meldformulier van GGD Flevoland.

Het toezicht op misbruik van de Wmo-ondersteuning en persoonsgebonden budgetten (waaronder het ten onrechte ontvangen van ondersteuning) gebeurt door de sociaal rechercheurs en bijzonder controleurs van de gemeente Almere.

Kwaliteitsproblemen of fraude zorgaanbieder

Vermoed je dat een bepaalde zorgaanbieder (Wmo of jeugd) niet voldoet aan de kwaliteitseisen die lokaal en/of landelijk gelden? Of vermoed je dat een zorgaanbieder fraude pleegt met publiek geld? Dan kun je die aanbieder hier op aanspreken. Lukt dit niet of leidt het niet tot het gewenste resultaat? Doe dan (al dan niet anoniem) een melding bij GGD Flevoland en de gemeentelijke toezichthouder.

Meld kwaliteitsproblemen of fraude zorgaanbieder

Stuur een mail naar mdekkerverberg dit@almere.nl met de volgende gegevens:

  • Geef aan over welke zorgaanbieder je een melding wilt doen.
  • Omschrijf de situatie waar de melding over gaat.
  • Omschrijf jouw relatie tot de zorgaanbieder: geef aan of je een medewerker bent bij de zorgaanbieder, een cliënt of een familielid, vriend of naaste van een cliënt.

Je mag ook je contactgegevens mailen, zoals je mailadres of telefoonnummer, maar dat hoeft niet.

Je ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging en uitleg over het verdere verloop van de melding.

Toezicht op de Jeugdwet

Het toezicht op de rechtmatigheid van de lokaal georganiseerde jeugdhulp is ondergebracht bij mevrouw Marion Dekker (06 - 31 96 63 83).

De Rijksoverheid oefent landelijk toezicht uit op jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis Flevoland. Dit landelijke toezicht wordt uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Veiligheid en Justitie. De organisaties treden gezamenlijk op en betrekken de gemeente bij hun taken. Mochten ze een verbetermaatregel opleggen, dan toetsen de inspecties ook of aanbieders hun toezeggingen tot verbetering nakomen.

Toezicht op de Participatiewet

Het toezicht op de Participatiewet (fraude met uitkeringen) gebeurt door de bijzonder controleurs en sociaal rechercheurs van de gemeente Almere. We gaan om met onze bijstandsgerechtigden op basis van vertrouwen. Er is een flinke groep inwoners met een uitkering die niet goed regie kan voeren over de eigen situatie en financiën. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen. Deze mensen bieden we een helpende hand. Ook andere klanten kunnen fouten maken, zonder dat er opzet of kwaadaardigheid in het spel is. Er moet dus voldoende gelegenheid zijn om te vertellen wat er aan de hand is en om fouten te herstellen. Gaat iemand wel willens en wetens over de schreef, dan treden we daar tegen op. 

Vermoed je een geval van fraude? Meld dit dan (al dan niet anoniem).

Formulier fraudemelding

Toezicht op onderwijs en kinderopvang

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school of instelling goed is. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.

Alle instellingen voor kinderopvang moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Het moet er bijvoorbeeld veilig en schoon zijn. Ook moet het personeel goed werk leveren. GGD Flevoland controleert elk jaar of instellingen voldoen aan de kwaliteitseisen. De inspectierapporten kun je bekijken op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Malafide schuldhulpverleners

De media besteden regelmatig aandacht aan malafide schuldhulpverleningsorganisaties. Ook zijn er berichten over bewindvoerders die zelf kampen met financiële problemen. Door de nog steeds groeiende groep schuldenaren is het opzetten van een bureau voor schuldhulpverlening of beschermingsbewind erg aantrekkelijk. Hoe vinden Almeerders nu goede en betrouwbare hulp? Meer daarover leest u op deze pagina