Monitoring

De gemeente Almere vindt het van groot belang om te volgen hoe de ondersteuning aan inwoners verloopt op het gebied van jeugdhulp, zorg, welzijn, werk en inkomen. De monitor sociaal domein biedt gegevens over onder andere het gebruik van hulp en ondersteuning, de ervaringen van Almeerders en de voortgang van verbeteringen. Elke drie maanden komen er actuele cijfers bij (behalve voor onderzoeken die bijvoorbeeld maar een keer per jaar plaatsvinden). Waar mogelijk maken we vergelijkingen met andere (grote) steden of regio’s in Nederland.

De monitor is in de eerste plaats bedoeld voor de gemeenteraad. De gegevens kunnen ook interessant zijn voor bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en Almeerse inwoners. Het instrument geeft verdiepend inzicht in hoe het gaat in het sociaal domein in onze gemeente. De data helpen om successen te delen, trends en knelpunten tijdig te signaleren en waar nodig bij te sturen. Zo blijft Almere doorlopend leren en verbeteren op basis van de dagelijkse praktijk.

Landelijke monitor

Ook op landelijk niveau worden er veel statistieken verzameld over het sociaal domein. Deze gegevens zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. Er wordt periodiek een landelijk monitor sociaal domein uitgebracht. Ook is er een digitaal dashboard in te zien waar allerlei Almeerse gegevens te vergelijken zijn met die in Flevoland, de grote Nederlandse steden en de rest van het land. De landelijke monitor biedt ook gegevens over de mate waarin Almeerders gebruikmaken van ondersteuning via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. 

Rapportages uitvoering Jeugdwet

De gemeenteraad vroeg het college eind 2016 om periodieke informatie om de ontwikkelingen in de Almeerse jeugdhulp te kunnen volgen. De aanleiding was een dreigend financieel tekort. Actuele, feitelijke informatie helpt om vinger aan de pols te houden en te bepalen in hoeverre de uitvoering van de Jeugdwet op de goede weg is. Daarom verschijnt er elke zes maanden een rapportage uitvoering Jeugdwet. De verschenen rapportages zijn te vinden op deze pagina.

Gegevens over gezondheid bevolking

GGD GHOR Nederland geeft inzicht in de gezondheidssituatie van inwoners via de website Gezondheid in sociaal domein. Via de website is het mogelijk om de cijfers van Almere te vergelijken met andere gemeenten en met het landelijke gemiddelde.