Samenwerkingsafspraken 'Thuis in de wijk'

Het Almeerse college van B en W heeft op 22 juni ingestemd met het convenant samenwerkingsafspraken ‘Thuis in de wijk’ (zie ook de raadsbrief hierover). Het doel is dat de uitstroom vanuit een 24-uursinstelling naar een zelfstandige sociale huurwoning in de wijk leidt tot duurzaam zelfstandig wonen. Bewoners zijn in staat om zelf, met passende ondersteuning (al dan niet tijdelijk) de huur tijdig te betalen, geen overlast te veroorzaken, bij het ervaren van overlast constructief te handelen, en de woning, tuin en directe woonomgeving te onderhouden.

In het convenant zijn bestuurlijke afspraken opgenomen over onder andere de looptijd van het convenant, taken en verantwoordelijkheden, financiering,
zorgbegeleiding, huurcontracten en (verhuur) risico’s. Naast het convenant met bestuurlijke afspraken werken de betrokken partijen toe naar een
nadere uitwerking in tien werkafspraken. Deze set met afspraken voor onder andere professionals volgt na het adviestraject met de cliëntenraden, de Adviesraad Sociaal Domein en de huurdersbelangenvereniging 3HO. De afspraken vormen de basis voor de samenwerking tussen de betrokken
organisaties.