Bestuurlijk overleg Wonen en Zorg

Familie voor woning

Sinds januari 2020 bestaat er een bestuurlijk overleg Wonen en Zorg. Daarin bespreken  woningbouwcorporaties, zorginstellingen en gemeente Almere 4x per jaar de gezamenlijke vraagstukken. Het (digitale) bestuurlijk overleg van 9 september stond bijna geheel in het teken van de samenwerkingsafspraken om de overgang van wonen in een 24-uursinstelling naar zelfstandig wonen in de wijk te verbeteren.

Samenwerkingsafspraken

Deze behoefte aan samenwerkingsafspraken is in het bestuurlijk overleg van januari geuit. Idee hierbij was om gebruik te maken van de set afspraken zoals die in Amsterdam wordt gebruikt en gaandeweg te ontwikkelen en leren. In april 2020 is een eerste set aan afspraken opgeleverd. In het bestuurlijk overleg zijn vervolgens de vraagstukken die nadere uitwerking behoeven doorgenomen. De werkgroep is hiermee aan de slag gegaan. De uitwerking van deze vraagstukken is op 9 september voorgelegd aan de deelnemers van het bestuurlijk overleg.

Start pilot

Er is besloten om op 1 oktober te starten met een pilot van 3 maanden voor mensen die bij Kwintes, het Leger des Heils, Triade en de Blijf-groep uitstromen en urgentie krijgen. Tijdens deze pilot is er nog gelegenheid om punten aan te passen en worden een aantal vraagstukken nader uitgewerkt. De pilot zal in januari/februari 2021 geëvalueerd worden. De resultaten uit de pilot en de uitgewerkte thema’s in het najaar leveren de benodigde input voor partijen om te komen tot een definitieve set aan afspraken.

Er is nog een aantal thema’s waar de werkgroep verder mee aan de slag gaat in het najaar, maar er is  behoefte om te beginnen en zo met elkaar te leren.

Voor vragen of meer informatie over de samenwerkingsafspraken Thuis in de wijk kun je terecht bij procesbegeleider Marlies van Gelderen: mvgelderenverberg dit@almere.nl.