Skip to content

Werken aan een toekomstbestendig welzijnsbeleid

23 maart 2020

Bij de vaststelling van de programmabegroting voor 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met een herziening van het welzijnsbeleid. De gemeente Almere past het beleid aan om het toekomstbestendig te maken en om het beter te laten aansluiten bij de behoeften van Almeerders en bij actuele ontwikkelingen in het sociaal domein. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met welzijns- en cliëntorganisaties en met inwoners zelf.

Wat verstaan wij onder welzijn?

Het welzijnsbeleid helpt inwoners om zo lang mogelijk mee te doen en contact te leggen met anderen. Het stimuleren van zelfredzaamheid en samenredzaamheid staat centraal. Thema’s die hier bij horen zijn bijvoorbeeld (buurt)ontmoeting, buurtinitiatieven, informele vormen van ondersteuning en het versterken en faciliteren van mantelzorgers en vrijwilligers.

Binnen het welzijnsbeleid willen wij mogelijke problemen van inwoners vroegtijdig signaleren en aanpakken. Welzijnsprofessionals spelen een belangrijke rol door hun aanwezigheid in de stad en door het netwerk dat zij hebben opgebouwd met inwoners en andere professionals.

Er is nu geen actueel welzijnskader waarin bovengenoemde thema’s zijn vertaald in samenhangend beleid. Bij de herziening van het welzijnsbeleid kiezen wij ervoor om die samenhang wel aan te brengen. Thema’s als sport, cultuur en gezondheidsbeleid dragen op hun eigen manier bij aan meedoen en ontmoeting. Zij kennen hun eigen beleidskaders en -prioriteiten. In het welzijnskader leggen wij wel dwarsverbanden met deze thema’s.

In gesprek met de stad

Bij het schetsen van de gewenste situatie in het welzijnswerk betrekt de gemeente de stad nadrukkelijk. Dit gebeurt voor de zomer van 2020. Dit doen we met bijeenkomsten zodra de situatie rond het coronavirus het toelaat. Tot die tijd zoeken we naar andere creatieve manieren om het gesprek te voeren.

Wij zetten in zodra het kan:

  • een enquête via sociale media over het thema (buurt)ontmoeting.
  • het bevragen van de bezoekers van buurtontmoetingsplekken en inloopspreekuren van wijkteams over het thema (buurt)ontmoeting.
  • gesprekken met de Adviesraad Sociaal Domein en het Breed Overleg Plus.
  • stadsdeelbijeenkomsten voor (welzijns)professionals en sleutelfiguren uit de wijken en buurten. Aan de hand van kwantitatieve gegevens over de kenmerken van (de inwoners van) het betreffende stadsdeel halen wij ervaringen en behoeften op van professionals en inwoners.
  • een stedelijke bijeenkomst waarbij wij terugkijken op het uitvoeringsplan vrijwillige inzet 2017-2018 en in gesprek gaan over actuele ontwikkelingen, ervaringen en behoeften.
  • een stedelijke bijeenkomst over mantelzorgondersteuning waarbij wij kijken naar de opbrengsten van de evaluatie van de uitvoeringsagenda 2017-2018 en in gesprek gaan over actuele ontwikkelingen, ervaringen en behoeften.

Terugkoppeling voor de zomer

Het college van B en W informeert de gemeenteraad voor de zomer over de opbrengsten uit de enquête, gesprekken en bijeenkomsten en de rode draden hieruit. Na de zomer gaat het welzijnskader ter besluitvorming naar de raad. Dit geeft de raadsleden de gelegenheid om zich uit te spreken over het kader voordat zij in het najaar 2020 de begroting voor 2021 bespreken.

Na besluitvorming volgt in het najaar van 2020 een verdere concretisering. Het jaar 2021 staat vervolgens in het teken van uitvoering en doorvertaling in onder andere subsidieafspraken. In dat jaar en de jaren erna krijgen de keuzes die u maakt hun beslag in de Almeerse wijken en buurten.