Skip to content

Voorstel doorontwikkeling wijkteams naar raad

27 november 2019

Het college heeft ingestemd met een voorstel over de doorontwikkeling van de wijkteams. Vanaf 16 januari 2020 vindt het gesprek hierover plaats met de gemeenteraad. Hieronder is een samenvatting te vinden van de grote lijnen uit het voorstel.

Clustering van wijkteams

Het college stelt voor om in 2020 toe te werken naar een clustering van de wijkteams in zes tot tien gebieden. Het idee is om de gebiedsgrenzen aan te laten sluiten bij die van het passend onderwijs en de jeugdgezondheidszorg (JGZ Almere). Door de clustering ontstaan wat grotere teams dan nu het geval is. Dit maakt het gemakkelijker om voor elkaar in te vallen bij drukte, vakanties en ziekte. Dit komt de dienstverlening aan de Almeerders ten goede.

Pilots andere manier van werken

Veel van de tijd van wijkwerkers gaat nu naar gesprekken over Wmo-ondersteuning. Het college stelt voor om op twee (nader te bepalen) plekken pilots uit te voeren met een nieuwe werkwijze. Het doel is om steviger te kunnen inzetten op het stimuleren van informele ondersteuning. Dit alles wel in stevige verbinding met de medewerkers die Almeerders toegang verlenen tot jeugdhulp en Wmo-ondersteuning. De pilots moeten uitwijzen hoe dit het beste lukt.

Consortium met convenant

Als organisatievorm voor de wijkteams stelt het college een consortium voor met een convenant. Dit helpt om het goede van de afgelopen jaren te behouden. Tegelijkertijd kunnen de wijkteams hiermee verbeterpunten aanpakken. Bijvoorbeeld op het gebied van heldere taken en verantwoordelijkheden, aansturing van medewerkers en het voeren van een gezamenlijke begroting.

Telefonische bereikbaarheid

Het college stelt voor om het algemene telefoonnummer 14 036 te blijven gebruiken als centrale nummer voor de wijkteams. Het nummer is inmiddels bekend bij veel inwoners. Bovendien is het zo mogelijk om via één nummer vragen te beantwoorden vanuit de gemeente én de wijkteams. Voor inwoners is dit onderscheid lang niet altijd helder. De gemeente en de wijkteams blijven werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid en dienstverlening.

Maatwerkbudget

Het college wil nieuwe afspraken maken over de inzet van het bestaande maatwerkbudget van de wijkteams. Inwoners met een kleine beurs zijn soms direct te helpen met een kleine bijdrage voor iets wat ze nodig hebben om te kunnen functioneren. Er is onderzoek gedaan naar inzet van het budget. Op basis hiervan kunnen de wijkteams afspraken maken om het budget effectiever en efficiënter in te zetten.

Inzet kennis andere hulpverleners

Soms zijn inwoners al bekend bij hulpverleners buiten het wijkteam, bijvoorbeeld bij een wijkverpleegkundige. De kennis van deze professionals kunnen we slim inzetten, zodat wijkwerkers niet opnieuw allerlei gesprekken hoeven te voeren. Inwoners krijgen hierdoor sneller de ondersteuning die nodig is. Er loopt op dit moment al een pilot met wijkverpleegkundigen. Bij een succesvol verloop is het voorstel om de samenwerking uit te breiden naar andere professionals buiten de wijkteams.

Samenwerking wijkteams en Werk en Inkomen

Een deel van de inwoners die aankloppen bij het wijkteam, heeft ook financiële vragen. Daarom is de samenwerking tussen de wijkteams en Werk en Inkomen belangrijk. Het college stelt voor om deze samenwerking verder uit te bouwen en te versterken. Zo ontstaat meer samenhangende dienstverlening aan inwoners.

Volg de bespreking

De bespreking van het voorstel met de raad is op 16 januari live bij te wonen tussen 19.00 en 20.30 uur in Zaal Stad van het Almeerse stadhuis. Alle bijbehorende stukken zijn te vinden op de website van de gemeenteraad. De bespreking is op de genoemde website verder te volgen via een livestream. De beelden zijn ook achteraf terug te kijken. Na de bespreking krijgt de uitvoering van het voorstel verder vorm in 2020.