Skip to content

Van leerplicht naar leerrecht

22 januari 2020

De gemeente heeft het jaarlijkse jaarverslag leerplicht uitgebracht, dit keer over het schooljaar 2018-2019. Een belangrijke verandering in dat schooljaar is de verschuiving van leerplicht naar leerrecht. De leerplichtambtenaar verandert steeds meer van een handhaver naar een professional die breed meedenkt over de ontwikkeling van leerlingen en de preventie van schoolverzuim. Het heeft vanzelfsprekend de voorkeur om schoolverzuim te voorkomen. Dit neemt echter niet weg dat de leerplichtambtenaar waar nodig nog steeds handhavingsinstrumenten inzet om verzuim te stoppen en leerlingen op weg te helpen naar een diploma.

Meer meldingen schoolverzuim

De aandacht voor de aanpak van schoolverzuim heeft ook dit jaar geleid tot een stijging van het aantal meldingen (+13%). Het aantal verzuimmeldingen stijgt mede doordat scholen beseffen dat er snel actie nodig is bij schoolverzuim. Net als in voorgaande jaren merken leerplichtambtenaren dat de achterliggende oorzaken van verzuim steeds complexer worden. Er zijn minder waarschuwingen gegeven en minder strafrechtelijke processen-verbaal opgemaakt. Daar staat tegenover dat er sprake was van meer doorverwijzingen naar en samenwerkingen met hulpverleners.

Aantal thuiszitters stabiel

In totaal waren er 54 thuiszittende leerlingen aan het begin van het schooljaar 2018-2019. Gaandeweg het schooljaar kwamen daar 121 leerlingen bij. Het totaal aantal thuiszittende leerlingen is vergelijkbaar met het aantal in het schooljaar 2017-2018. Vooral door actieve bemiddeling zijn er gedurende het schooljaar 96 kinderen weer naar school gegaan. Elf leerlingen zijn verhuisd en tien leerlingen zijn 18 jaar geworden. Het aantal thuiszitters aan het einde van het schooljaar komt daarmee in totaal op 58 leerlingen. Dit is hoger dan in het schooljaar 2017-2018. Ook hier zien we dat complexe problemen een rol spelen. Het aantal leerlingen dat korter dan drie maanden thuis heeft gezeten, is gestegen met 5%. De gemeente blijft zich inzetten om de periode dat leerlingen thuis zitten zo kort mogelijk te houden.