Skip to content

Almere werkt aan Regenboogagenda

10 juli 2019

Almere is een sociale en betrokken stad, waarin iedereen mee kan doen en meetelt. Wij beschouwen de verschillen in cultuur, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, talenten en vaardigheden tussen individuen binnen een groep als een verrijking voor de stad. In wie je bent en wat je doet schuilt een grote kracht. Het college kiest er dan ook voor om positief om te gaan met diversiteit en dit zo veel mogelijk via inclusief beleid te realiseren. Ongelijkwaardigheid, onrechtvaardigheid en uitsluiting zijn onacceptabel.

Gelijkwaardigheid en inclusie zijn in de samenleving echter nog niet overal vanzelfsprekend. Daarom besteedt het college specifieke aandacht aan de acceptatie en emancipatie van LHBTI-inwoners (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen) en is hier specifieke aandacht voor in het coalitieakkoord. Almere is een regenboogstad.

Intentieverklaring

In oktober 2018 heeft Almere samen met 52 andere gemeenten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een intentieverklaring ondertekend, waarin wij aangeven ons actief in te zetten voor de acceptatie, emancipatie, en veiligheid van LHBTI’s. Deze samenwerking gaat gepaard met een jaarlijkse subsidie van OCW tot en met 2022.

Samenspraak

Onze gemeentelijke Regenboogagenda stellen wij op in samenspraak met diverse Almeerse organisaties en personen. Samen krijgen wij inzicht in de speerpunten om aan te werken. De betrokken organisaties en groepen zijn bijvoorbeeld het COC, Bureau Gelijke Behandeling, Diversity Almere, Avanti, de Transgendergroep Almere en de scholen. Movisie ondersteunt regenboogsteden met individuele adviestrajecten en door het organiseren van uitwisseling tussen gemeenten.

De Regenboogagenda is onderdeel van en ondersteunt de bredere Almeerse Diversiteitsagenda die in het najaar klaar. Afronding van de Regenboogagenda gebeurt naar verwachting in september.