Skip to content

Onderwijs-jeugdhulparrangementen

Via een onderwijs-jeugdhulparrangement is jeugdhulp mogelijk op school, na school en thuis. Die jeugdhulp krijgen jeugdigen van één hoofdaanbieder die verbonden is aan de school. Is er specialistische jeugdhulp nodig? Dan kan de hoofdaanbieder die – in overleg met de ouders/opvoeders en de school - inkopen bij een andere partij. 

Heeft een school een onderwijs-jeugdhulparrangement, dan krijgen jeugdigen (en hun ouders/opvoeders) jeugdhulp zonder beschikking. De hulp is er op school voor de jeugdigen en thuis voor het hele gezin.

Heeft een gezin kinderen op verschillende scholen? Dat stemt de hoofdaanbieder van het arrangement (of de arrangementen) af met de andere scholen samen met de ouders/opvoeders. Eén aanbieder heeft de regie óf de medewerker jeugdhulp van de jeugdgezondheidszorg voert perspectiefregie uit. Dit laatste kan  bijvoorbeeld als het gaat om een gezin met meervoudige problemen.

Meer informatie over de Almeerse onderwijs-jeugdhulparrangementen is te lezen in een factsheet over het thema.

Kaders en normen

Op deze vorm van hulp is de Jeugdwet van toepassing. Daarnaast geldt de lokale verordening jeugdhulp. Verder zijn de volgende kaders en normen van belang:

Welke doelen staan centraal?

Onderwijs-jeugdhulparrangementen zijn gericht op:

  • het bieden van gerichte preventie en ondersteuning op school én thuis volgens het principe ‘één huishouden, één plan, één aanpak, ook op school’;
  • het voorkomen van schooluitval en opschaling naar gespecialiseerde jeugdhulp;
  • het bevorderen van terugkeer van leerlingen naar het regulier basisonderwijs;
  • het verminderen van het aantal verwijzingen naar het voortgezet speciaal onderwijs;
  • het bevorderen van de veiligheid op school;
  • het bevorderen van de tevredenheid van jeugdigen en ouders/opvoeders.

Voor welke jeugdigen is het?

Een jeugdige komt (samen met zijn ouders/opvoeders) in aanmerking voor jeugdhulp via een onderwijs-jeugdhulparrangement wanneer hij:

  • naar een school voor speciaal onderwijs gaat die een onderwijs-jeugdhulparrangement aanbiedt;
  • extra hulp nodig heeft om goed mee te kunnen doen op school en in de eigen omgeving. Bijvoorbeeld door problemen thuis, gedragsproblemen, moeite met het uitvoeren van schoolse taken (gebrek aan concentratie, motivatie of zelfvertrouwen, niet goed kunnen plannen en organiseren) of een psychiatrische stoornis.

Hoe verloopt de toegang?

Jeugdigen die in Almere wonen en naar het Almeerse speciaal onderwijs gaan, vallen onder het onderwijs-jeugdhulparrangement van hun school. 

Heb je in je eigen werk te maken met jeugdigen/gezinnen die behoefte hebben aan jeugdhulp? Vraag dan waar een jeugdige naar school gaat. Gaat het om een school MET een onderwijs-jeugdhulparrangement? Verwijs de ouders/opvoeders dan door naar de school. Via die route is er geen beschikking nodig. 

Gaat het om een school ZONDER een onderwijs-jeugdhulparrangement? Dan verloopt de inzet van jeugdhulp via de reguliere routes, zoals beschreven onder ‘Hoe verloopt de toegang?’ bij de verschillende vormen van jeugdhulp. 

Hebben de ouders/opvoeders een hulpvraag die niet direct met opvoeden te maken heeft (bijvoorbeeld over financiële problemen of laaggeletterdheid)? Dan kunnen ze terecht bij het wijkteam. De wijkwerkers denken mee en stemmen af met de jeugdhulpaanbieder(s).