Skip to content

Jeugdhulp met verblijf

Op deze pagina vind je de jeugdhulpvoorzieningen met verblijf die beschikbaar zijn voor Flevolandse jeugdigen. Voor deze voorzieningen is een beschikking of verwijzing nodig van een gemandateerde professional. Per voorziening geven we weer:

 • wat de hulp op hoofdlijnen inhoudt;
 • welke doelen en resultaten de hulp beoogt;
 • voor welke jeugdigen de hulp bedoeld is;
 • welke professionals verantwoordelijk zijn voor de toegang.

Daarnaast verwijzen we naar de geldende normen en kaders en naar andere relevante informatie. 

Je kunt de beschreven doelen en resultaten gebruiken om het gezins- of ondersteuningsplan met de jeugdige en de ouder(s)/opvoeder(s) in te vullen. De beschrijvingen zijn niet bedoeld als handleiding. Opleiding, intervisie en het bespreken van casuïstiek zijn cruciaal om de vraag van een jeugdige en gezin te achterhalen en passende hulp in te zetten.

Eén samenwerkingsverband voor alle jeugdhulp met verblijf

Alle vormen van jeugdhulp met verblijf zijn vanaf 2019 ondergebracht bij één samenwerkingsverband: Jeugdcentraal Flevoland (zie ook de factsheet). Dit bestaat uit de aanbieders Triade-Vitree, ’s Heeren Loo en Intermetzo. Het samenwerkingsverband heeft een acceptatieplicht en heeft één aanmeldpunt. De contactkanalen zijn: 

Het crisiscoördinatiepunt blijft gehandhaafd en blijft bereikbaar via:

Het samenwerkingsverband biedt de volgende vormen van jeugdhulp met verblijf:

 • pleegzorg;
 • residentieel verblijf: begeleiding of behandeling in een groep of gezinshuis (inclusief crisisopvang);
 • gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus);
 • de functies sterk gedragsgestoord, licht verstandelijk gehandicapt en Multidimensional Treatment Foster Care Program (voorheen landelijk georganiseerd);
 • intensieve ambulante jeugdhulp als alternatief voor de hierboven genoemde verblijfsvormen.

Omdat alle vormen van jeugdhulp met verblijf nu bij één aanbieder zijn ondergebracht, kan de hierboven beschreven productindeling mogelijk steeds verder vervagen. Tot die tijd blijven we op deze webpagina's nog een beschrijving per product weergeven.

Handelingskader jeugdhulp met verblijf

Er is een Flevolands handelingskader voor jeugdhulp met verblijf. Dit gaat uit van:

 • zorg dicht bij en rondom de jeugdige;
 • zorg die zo goed mogelijk matcht met de vraag van een gezin;
 • denken vanuit mogelijkheden (wat kan er wel?);
 • beslissingen nemen samen met het gezin;
 • een dialoog tussen verwijzer en aanbieder, tenzij er een noodzaak is tot acuut handelen.
 • inzet van de brandpuntfunctionaris (onafhankelijke derde met doorzettingsmacht) als professionals er samen niet uit komen;
 • werken met JIM's (jouw ingebrachte mentor);
 • betrokkenheid van een perspectiefregisseur vanuit JGZ Almere (behalve bij jeugdbescherming).

Aanvullend op deze regionale principes werkt Almere de komende maanden aan specifieke lokale afspraken. De kaders hierbij zijn:

 • Bij uithuisplaatsing van een jeugdige wordt eerste gekeken of opvang in het eigen netwerk (netwerkpleegzorg) mogelijk is. 
 • Daarna wordt gekeken naar mogelijkheden voor pleegzorg buiten het eigen netwerk. Als (netwerk)pleegzorg niet beschikbaar is vanwege wachtlijsten, matching of de ernst van de problemen, kan een andere vorm van jeugdhulp met verblijf (waaronder opvang in een gezinshuis een optie zijn). 
 • Het behandelperspectief van de jeugdige wordt in de eerste drie maanden na plaatsing bepaald. 
 • Vormen van jeugdhulp met verblijf kunnen nooit los staan van hulp en ondersteuning aan de jeugdige en diens (pleeg)gezin. Zo gaat een plaatsing in een residentiële setting waar mogelijk gepaard met gelijktijdige ambulante hulp voor de jeugdige en/of diens ouders/opvoeder. 
 • Er wordt zo veel mogelijk gewerkt aan terugkeer van de jeugdige naar het eigen gezin, het eigen netwerk of naar zelfstandigheid.
 • Een plaatsing duurt zo kort als kan, maar zo lang als nodig. 

Vormen van jeugdhulp met verblijf