Integrale aanpak kwetsbare jongvolwassenen

We willen dat Almeerders een gelukkig leven kunnen leiden, bestaanszekerheid hebben en zich kunnen ontplooien. De leeftijdsfase 16 tot 27 jaar is daarbij cruciaal. Denk maar aan school, beginnen met werk, (zelfstandig) wonen, relaties en de overgang naar 18+  met nieuwe (financiële) verantwoordelijkheden en voor sommigen het stoppen van jeugdzorg. Een deel van de jongeren loopt dan vast.

Veel ‘wetten, loketten en petten’

In Almere zit naar schatting 10 tot 15% van de jongeren in een kwetsbare positie. Hun problematiek is vaak complex en raakt veel levensdomeinen – ze zijn bijvoorbeeld dakloos, hebben schulden, geen startkwalificatie of hebben zorgproblemen. Daarmee zijn ook veel ‘wetten, loketten en petten’ gemoeid. De problemen waar de jongeren mee worstelen zijn steeds minder vanuit één domein of discipline op te pakken. 

Verbinden wat er is en samen meer bereiken

De gemeente en betrokken partijen hebben de ambitie om deze jongeren beter te ondersteunen. Er gebeurt dan ook al veel. Met de integrale aanpak jongvolwassenen willen we verbinden wat er is en samen meer bereiken om meer kansen te creëren voor deze jongeren. Over beleidsterreinen heen en samen met maatschappelijk partners, maken we de ondersteuning voor deze groep toegankelijker, integraler en meer passend, vanuit het perspectief van de jongere zelf. Zodat het ook voor deze Almeerders mogelijk en makkelijker is een toekomst op te bouwen.

Hieronder meer informatie over de verschillende projecten en actielijnen voor kwetsbare jongvolwassen.

Het perspectief van de jongere: Persona's

Persona: een fictief persoon - maar geen fictie

Ontmoet de persona Damian (pdf, 0,08 Mb) en Ally (pdf, 0,09). Geen echte jongeren uit Almere, maar wel gemaakt door en gebaseerd op de ervaringen van echte jongvolwassenen uit Almere.

Ally is een persona gemaakt door jongeren die ervaring hebben met een uitkering. Damian is gemaakt door jongeren die ervaring hebben met jeugdzorg. Zij hebben deze persona gemaakt onder begeleiding van kennisinstituut Movisie en in samenwerking met De Schoor. De jongeren die hebben deelgenomen aan deze sessies vinden dat Damian en Ally hun eigen verhaal goed vertegenwoordigen.

Van de systeemwereld naar de leefwereld

De persona’s helpen om vanuit de systeemwereld in de leefwereld van jongeren te komen. Ze zijn gemaakt als onderdeel van een landelijke pilot; ‘Jongeren in Beeld’. Ze kunnen gebruikt worden in bijeenkomsten en gesprekken met de stad.

Samen naar Zelfredzaamheid

Met het verandertraject ‘Samen naar Zelfredzaamheid’ onderzoeken wij hoe Almeerse jongeren van 16 t/m 27 jaar oud met multi-problematiek het beste ondersteund kunnen worden. We zijn begonnen met een verandertraject waarin een aantal klantmanagers jongeren en een RMC-trajectbegeleider hun rol anders invullen. Zij zijn casusregisseur en begeleiden de jongeren maatwerkgericht, vraaggericht en integraal. We richten ons in dit verandertraject op de belemmeringen die er kunnen zijn in de dienstverlening van de gemeente en andere organisaties. Met als doel om deze doorbraakgericht op te lossen. We willen drempels in het contact met de gemeente en partnerorganisaties wegnemen, en ervoor zorgen dat jongeren niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.    

We optimaliseren de samenwerking tussen jongeren, partners, gemeente en andere betrokkenen. Bij een succesvolle begeleiding van kwetsbare jongeren is deze samenwerking onmisbaar. Daarom organiseren we bijeenkomsten om elkaar beter te vinden en kennis te delen.  

Wat betekent dit voor de jongeren?  

De jongeren binnen dit verandertraject hebben te maken met één regiehouder en één traject. Dit geeft overzicht. Het uitgangspunt is om de jongere de regie te geven over hoe hij/zij geholpen wil worden. Dat betekent dat de jongeren de eigen stress-factoren aangeeft en zeggenschap heeft over wie hem/haar begeleidt. Het kan voorkomen dat de begeleider niet de regiehouder is, maar iemand waarmee de jongere al een eerdere connectie heeft gemaakt.  

Informatie voor jongeren

Informatie van de gemeente en andere organisaties over belangrijke onderwerpen komt niet altijd aan bij jongeren. In een brainstorm tussen jongeren en gemeente hebben jongeren aangegeven dat zij meer geïnformeerd willen worden én meer informatie willen vinden op de website van gemeente Almere. 

Wat doen we: 

  1. Jongeren zelf kunnen jongeren beter bereiken dan officiële organisaties. Daarom heeft de gemeente Jongerenplatform JAMES gevraagd om noodzakelijke informatie te maken en te verspreiden. JAMES staat voor Jongeren Almere Met Een Stem. Hou ze in de gaten via sociale media en jongerenkanalen zoals  www.james-almere.nl en www.jonginalmere.nl, F: @jamesalmere,  Insta: james_almere
  2. Op jong, worden jongeren met korte teksten geïnformeerd over waar ze terecht kunnen met welke vragen. Daar wordt natuurlijk ook verwezen naar dé pagina voor jongeren in Almere.

Samen voorkomen van schooluitval: Basis op orde

In het project ’Basis op orde’ werken ROC Flevoland, Learn2Work en Choose2improve samen. 

Learn2work en Choose2improve begeleiden kwetsbare jongeren op de weg terug naar school of werk. Te vaak was de terugkeer naar school echter niet succesvol: schulden, het gebrek aan een (veilig) huis of problemen in relaties belemmerden het leren. Een inschrijving op het MBO betekent bijvoorbeeld ook dat je een DigiD aanvraagt en boeken bestelt.

De partners van Basis op orde hebben daarom afspraken over de voorbereiding op de terugkeer naar school vastgelegd in de ‘Top Tien starten op het MBO’. Eén van die afspraken is bijvoorbeeld dat jongeren kunnen terugvallen op hun begeleiders als ze eenmaal op het MBO zitten.

Samenwerking tussen professionals

Die problemen waar jongeren mee worstelen lossen ook professionals niet van de ene op de andere dag op, maar belangrijke voorwaarde is dat zij samenwerken en elkaar niet in de weg zitten. Een voorbeeld is dat studeren betekent dat je op tijd op school moet zijn. Het helpt als elke woonbegeleider jongeren er op aan spreekt als ze te laat uit hun bed komen. Soms kan een dergelijke samenwerking tussen organisaties en elkaar weten te vinden al veel oplossen.