Almere Stad

In Almere Stad neemt de vergrijzing de komende jaren toe. Wij – van Goud in Almere – willen daar graag met professionals, vrijwilligers en actieve bewoners over in gesprek. Eind september 2020 is de eerste (online) bijeenkomst van Goud in Almere Stad geweest: een mooie bijeenkomst waar onder andere gesproken is over eenzaamheid,  

Enquête

De enquête is een eerste verkenning geweest naar wat er nodig is in Almere Stad op het gebied van vergrijzing. Hij is ingevuld door professionals, actieve bewoners, vrijwilligers en netwerkpartners in Almere Stad. De resultaten kan je vinden in deze infographic.

Bijeenkomst september 2020

Professionals, vrijwilligers en actieve bewoners hebben eind september 2020 een eerste (online) gesprek gevoerd over vergrijzing in Almere Stad. Een mooie bijeenkomst waar onder andere gesproken is over eenzaamheid onder ouderen, goed wonen, de behoefte aan zingeving en de noodzaak aan zorg en ondersteuning dichtbij. Deze onderwerpen kwamen voort uit de enquête.Het beeld in de infographic werd herkend door de aanwezigen. 

Zorg en ondersteuning dichtbij in Almere Stad

Wethouder Roelie Bosch was bij de bijeenkomst en leidde de gesprekstafel over zorg en ondersteuning dichtbij. Aan die tafel werd o.a. de afstemming tussen formele en informele zorg besproken. Een van de conclusies was hoe belangrijk het is dat professionals mantelzorgers en vrijwilligers kunnen betrekken bij de ondersteuning van hun client. Daarom is het voor professionals goed om op wijkniveau te weten wie wat doet in de wijk als het gaat om zorg en ondersteuning. Er zijn afspraken gemaakt om te bepalen hoe dat in beeld kan worden gebracht.

Zingeving

Naarmate mensen ouder worden kunnen levensvragen sterker naar boven komen. Denk aan levensvragen over het hiernamaals en het geven van waarde aan je bestaan. Het onderwerp zingeving is in de zorg ook een belangrijk onderwerp.  Soms is het voor mensen lastig om naar buiten te komen met hun zingevingsvragen of levensvragen, zo gaf het Centrum voor levensvragen aan bij de gesprekstafel over dit onderwerp. Het is mooi als er in een natuurlijke relatie ruimte is om levensvragen te bespreken. Het is iets wat zich aandient in het alledaagse. Daarom is er de behoefte om samen te werken met andere partijen. VMCA wil graag meedenken met het Centrum voor Levensvragen over een training voor vrijwilligers over het gesprek aangaan over zingeving. Ook Humanitas heeft te maken met zingevingsvragen, bijvoorbeeld als zij mensen ondersteunen bij rouw. De deelnemers aan de gesprekstafel, waaronder ook Rituals to Root, hebben hierover een vervolggesprek ingepland.

Eenzaamheid

Er worden in Almere Stad veel activiteiten georganiseerd tegen eenzaamheid. Deze activiteiten helpen vooral ter voorkoming van (ernstige) eenzaamheid en bij lichte eenzaamheidsklachten. Wanneer we het over chronische eenzaamheid hebben, dan helpen deze activiteiten vaak niet. Chronische eenzaamheid kan gevolgen hebben voor zowel de mentale als fysieke gezondheid. Eenzaamheid en chronische eenzaamheid aanpakken begint bij het signaleren. Het signaleren kan alleen als er voldoende kennis is over eenzaamheid. Dit betekent dat we nu in Almere vooral de kennis moeten vergroten. Mensen geven niet altijd aan dat ze eenzaam zijn, maar gebruiken andere termen om zich te uiten. Professionals kunnen mogelijk ondersteund worden bij het signaleren, bijvoorbeeld door een steekwoorden- of signalenoverzicht. Ook is het van belang dat de professional weet wat hij of zij kan doen. De deelnemers aan de gesprekstafel eenzaamheid hebben afgesproken een werkgroep eenzaamheid te starten en verder te werken aan dit onderwerp.

Vervolg

Ook aan de andere gesprekstafels over Goed Wonen en Informatievoorziening voor ouderen zijn afspraken gemaakt. Een volgende bijeenkomst zal begin maart 2021 plaatsvinden. Deelnemers ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. 

Financiële bijdrage initiatieven Goud

Deelnemers aan de netwerken van Goud in Haven (‘Thuis in Haven’) en Almere Stad kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor hun initiatief of project dat het doel van Goud ondersteunt. Het gaat om initiatieven en projecten voor ouderen vanaf 65 jaar die vereenzaming voorkomen,  hen stimuleren en/of ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis wonen of ouderen ondersteunt om mee te blijven doen aan de Almeerse samenleving. Voor een aanvraag vind u hier de volledige voorwaarden, verantwoordingscriteria en checklist

Deelnemen aan Goud in Almere Stad?

Als u wilt deelnemen aan de netwerkbijeenkomst kunt zich aanmelden via goudinalmereverberg dit@almere.nl. Ook met vragen, ideeën en opmerkingen kunt u ons mailen.