Direct naar paginainhoud

(G)oud in Almere

Direct naar

 • Netwerk Thuis in Haven 
 • Van Groot naar Beter 
 • Coalitie Almere Stad 
 • Agenda (activiteiten en events) 
 • Nieuwsbrief Wonen en Zorg 

Initiatieven

 • Digitaal vangnet
 • Kleur in de wijk
 • Odensehuis

Partners

 • Woningcorporaties
 • De Schoor
 • VMCA
 • Zorggroep Almere
 • Senioren
 • Gemeente Almere

Gemeente, senioren, organisaties, woningcorporaties en bedrijven werken samen aan een Almere waarin ouderen gezond, waardig en prettig oud kunnen worden.

Almere is een jonge stad, gebouwd voor jonge mensen. Eengezinswoningen met trappen en tuinen en parkeerplaats voor de deur bepalen voor een belangrijk deel het stadsbeeld. Maar de jonge mensen van toen worden oud en de vergrijzing neemt in 2040 toe met 4,1 % gemiddeld per jaar (mensen boven de 65 jaar). Daarmee stijgt het aantal 65-plussers in Almere sneller dan in de rest van Nederland, waar de toename van 65-plussers gemiddeld 1,4 % per jaar is.

De komende jaren zal landelijk vooral het aandeel 65-79-jarigen op de totale bevolking sterk stijgen. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing). In 2040 is naar schatting 26 procent van de bevolking 65-plusser, waarvan een derde ouder is dan 80 jaar. In 2012 waren er 686.227 mensen van 80 jaar of ouder, in 2040 zijn dat er 1.554.742.

Deze vergrijzing vraagt iets van de stad op het gebied van o.a. wonen, zorg, mobiliteit, veiligheid en welzijn. Bijvoorbeeld de bouw van aantrekkelijke en bereikbare woningen voor ouderen, het bieden van ondersteuning en mogelijkheden om als oudere prettig te leven en mogelijkheden voor zingeving en dagbesteding.

De opgave raakt vele levensdomeinen en daarmee een breed netwerk van maatschappelijk partners. Er gebeurt al veel in de stad: er zijn bewonersinitiatieven, organisaties die projecten opzetten en beleid dat ontwikkeld wordt. Goud in Almere verbind en faciliteert deze initiatieven. Als netwerk hebben we een gezamenlijk doel: Een Almere waarin je waardig oud kunt worden, waarbij het accent waardig benadrukt ‘met kwaliteit van leven’ én dat ouderen van waarde zijn voor Almere, hun buurt en omgeving.

Wat doen we?

 • Goud in Almere stimuleert en ondersteunt initiatieven en het ontwikkelen van beleid die bijdragen aan een Almere waarin huidige én toekomstige ouderen waardig oud kunnen worden. We zetten senioren op de agenda en zorgen dat hun stem meegewogen wordt.
 • Oud worden moet je leren. Om zinvol en waardig oud te worden is het nodig dat mensen op tijd nadenken over het ouder worden, wat zij daarbij nodig hebben, hoe zij zich kunnen voorbereiden. Goud in Almere vergroot het bewustzijn rondom ouder worden en de eigen verantwoordelijkheid daarbij, informeert over de mogelijkheden en stimuleert mensen zich op tijd voor te bereiden.
 • Goud in Almere verkent kansen, deelt kennis, ondersteunt onderzoek en verbindt partijen en initiatieven op verschillende levensdomeinen die te maken hebben met waardig oud worden in Almere. We faciliteren samen met het stedelijk netwerk de dialoog door bijeenkomsten, communicatie-activiteiten (mede) te organiseren en (online) participatiemogelijkheden te bieden.

Meedoen en contact

U bent welkom om mee te werken en mee te denken aan Goud in Almere. Stuur een mail naar goudinalmereverberg dit@almere.nl.

Op dit moment zijn wij actief in Almere Haven waar het lokale netwerk ‘Thuis in Haven’ is opgestart en actief samenwerkt aan initiatieven. In Almere Stad zijn wij begonnen met een enquête onder professionals, vrijwilligers en actieve bewoners als eerste verkenning van wat er gebeurt en wat er nodig is. Binnenkort gaan wij in gesprek met maatschappelijk partners in Almere Stad om de opgave van Goud in Almere daar samen vorm te geven.