Programma Geweld hoort nergens thuis Conferentie

Geweld hoort nergens thuis

Resultaten 2019 – 2021: Waar staan we nu in Flevoland met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?

Datum: 7 maart 2022
Tijd: 12.00 – 17.00 uur
Locatie: Burgerzaal Stadhuis Almere
(Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere)

Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen kan het nodig zijn dat deelnemers een QR-code moeten tonen om toegang te krijgen. Ook kan het noodzakelijk zijn dat het aantal deelnemers per organisatie wordt beperkt.

Als er een nieuwe lockdown volgt, wordt de bijeenkomst online gehouden.

Programma

Vanaf 11.30 uur

Registratie deelnemers en broodjeslunch

12.00 – 12.45 uur

Opening conferentie door onthulling tentoonstelling ‘Wij … doorbreken de Cirkel van Geweld’  door wethouder Froukje de Jonge (Almere)

28 portretten van betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling die zijn gefotografeerd met degene die hen heeft geholpen om het zwijgen te doorbreken.

De opening van de tentoonstelling is buiten vlakbij het stadhuis (exacte locatie wordt nog doorgegeven)

12.45 – 13.15 uur

Welkom door dagvoorzitter Ineke van der Wolff en kort interview met ervaringsdeskundige uit de Klankbordgroep Flevoland

13.15 – 13.30 uur

Drie jaar Geweld hoort nergens thuis in Flevoland: wat hebben we bereikt en waar staan we nu?

Door Trijntje Kootstra, regionaal projectleider Geweld hoort nergens thuis Flevoland

13.30 – 13.45 uur

Huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland: Inzicht in de cijfers

Door Michael Kleespies, manager Veilig Thuis Flevoland

13.45 – 14.00 uur

Korte toelichting op workshops en verplaatsing naar de diverse zalen door dagvoorzitter Ineke van der Wolff

14.00 – 14.45 uur

GHNT Flevoland in de praktijk: Workshops ronde 1

14.45 – 15.00 uur

Korte pauze en wisseling van workshops

15.00 – 15.45 uur

GHNT Flevoland in de praktijk: Workshops ronde 2

15.45 – 16.00 uur

Korte pauze en terug naar de plenaire Burgerzaal

16.00 – 16.15 uur

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: Hoe nu verder?

Insteek vanuit landelijk perspectief door Mattias Gijsbertsen, programmadirecteur Geweld hoort nergens thuis

16.15 – 17.15 uur

Korte afsluiting door de dagvoorzitter, gevolgd door netwerkborrel in de Burgerzaal

Toelichting op Workshops GHNT Flevoland in de praktijk

14.00 – 14.45 uur

Workshop Ronde 1

14.45 – 15.00 uur

Pauze

15.00 – 15.45 uur      

Workshop Ronde 2

Er worden 2 workshoprondes gehouden. Deelnemers geven bij inschrijving op aan welke workshops ze willen deelnemen. Er kunnen maximaal 15 mensen per workshop meedoen naast de begeleiders. Als het maximum aantal deelnemers wordt overschreden worden deelnemers in de workshop van hun 2e keuze geplaatst.

Workshop 1: Drakentemmers: Expertiseplatform Trauma en Gehechtheid na Huiselijk Geweld

Nederland kent een groot gebrek aan gespecialiseerde trauma- en gehechtheidsbehandelaars op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het online expertiseplatform Drakentemmers doet hier iets aan, door (aankomende) behandelaars bij elkaar te brengen en hen (verder) te professionaliseren en de match tussen vraag en aanbod te bevorderen. Zo krijgen steeds meer mensen met trauma- of gehechtheidsproblematiek als gevolg van huiselijk geweld en kindermishandeling ook daadwerkelijk de hulp die ze nodig hebben. Er zijn op het digitale platform Drakentemmers al meer dan 100 behandelaars actief. Van Groningen tot Maastricht en van Leeuwarden tot Middelburg. In Flevoland doen behandelaars van MoleMann, GGZ Centraal, Vitree, ’s Heerenloo, Accare, Therapeutisch Centrum GGZ en Altra mee. Wil jij weten hoe het werkt, kom dan naar de workshop Drakentemmers!

Workshopleiders

 • Heidi Offerman (inhoudelijk expert, Altra)

 • Katinka Knook (traumabehandelaar/trainer, Altra)

Locatie: Raadszaal

Workshop 2: Mensenhandel

Wat is mensenhandel en hoe kun je de verschillende verschijningsvormen signaleren? Wat doet de zorgcoördinator mensenhandel en hoe verhoudt zich dit tot het werk van de ketenregisseur mensenhandel? Hoe wordt mensenhandel aangepakt in Flevoland en welke cijfers, trends en casussen zien we? Hoe kan er concreet worden samengewerkt om mensenhandel in Flevoland aan te pakken en wat is hierbij de link tussen zorg en veiligheid? Hoe wordt er samengewerkt met de regio’s om ons heen, zoals bijv. Gooi en Vechtstreek?

Workshopleiders

 • Ellen van Klaveren, zorgcoördinator mensenhandel Flevoland
 • Raymond Venema, ketenregisseur mensenhandel Gooi en Vechtstreek
 • Heleen Driessen, zorgcoördinator mensenhandel Gooi en Vechtstreek

Locatie: Zaal Haven

Workshop 3: Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt veel voor, ook in Flevoland, maar wordt weinig gemeld. Met de training ‘Ouderencheck’ worden beroepsgroepen die dichtbij ouderen staan getraind om ouderenmishandeling op tijd te herkennen en adequaat te handelen. Dan gaat het bijvoorbeeld om medewerkers in de thuiszorg of verzorgingshuizen, maar ook om  vrijwilligersorganisaties. De workshop geeft u op speelse wijze een kijkje in deze training en hoe deze wordt ervaren. Daarnaast wordt inzicht geboden in de huidige cijfers rond ouderenmishandeling en in het netwerk van aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling dat in Flevoland in ontwikkeling is.

Workshopleiders

 • Anneke Spin (Zorggroep Oude en Nieuwe Land)
 • Marleen Derks (Blijf Groep)

Locatie: Zaal Buiten

Workshop 4: Op tijd erbij in de wijk: Vroeg signaleren en versterken van de specialistische aanpak in de wijk bij huiselijk geweld

In de zomer van 2019 hebben alle zes Flevolandse gemeenten de zelfscan ingevuld die verbonden is aan het Kwaliteitskader ‘Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten’. Eén van de belangrijkste punten die uit de Flevolandse zelfscans naar voren kwamen is dat er in veel wijkteams behoefte is aan meer kennis en vaardigheden inzake huiselijk geweld en ook aan structurele samenwerking vanuit een gedeelde visie tussen lokale professionals en organisaties die gespecialiseerd zijn in huiselijk geweld. Door het ontbreken van deze specialistische expertise, gezamenlijke visie en structurele samenwerking worden zaken nu soms te snel opgeschaald naar Veilig Thuis, of is het lokale veld niet in staat om zaken die door Veilig Thuis worden afgeschaald adequaat op te pakken, met recidive van geweld en hermeldingen als gevolg. In het project ‘Op tijd erbij in de wijk’ werken specialisten van Blijf Groep en Zorggroep Oude en Nieuwe Land nauw samen met lokale professionals in de gemeenten Almere, Lelystad, Noordoostpolder en Urk om casuïstiek samen op te pakken. Veilig Thuis Flevoland is betrokken voor consultatie en advies. In duo’s en in een enkel geval in trio’s bezoeken zij samen de gezinnen waar het om gaat en wordt een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt. De workshop laat zien hoe dit in de praktijk werkt aan de hand van een aantal casussen, waarbij de visie van Van Arum & Vogtländer (‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’) het uitgangspunt vormt.

Workshopleiders

 • Ferdinay Obispo (Blijf Groep)
 • Miranda Olijve (Zorggroep Oude en Nieuwe Land)
 • Tugba Murater (De Schoor, AMW Almere)
 • Wilma Soepboer (Carrefour, welzijnsorganisatie Noordoostpolder)

Locatie: Burgerzaal

Workshop 5: Op tijd erbij op school

Jaarlijks worden in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen mishandeld. Dit betekent gemiddeld één kind per klas. Daarnaast zijn er veel kinderen getuige van geweld tussen ouders. De gevolgen zijn groot: kinderen ervaren veel stress en dit kan leiden tot gedragsproblemen op school, moeizame relaties met klasgenootjes, minder concentratie en slechtere schoolprestaties. Het helpt kinderen als ze er over kunnen praten en dat school hen een veilige plek biedt. En dat school samen met relevante ketenpartners zoals het wijkteam, de wijkagent, Veilig Thuis, de jeugdgezondheidszorg, Sterk in de Wijk, adequaat en snel kan ingrijpen en hulp kan bieden. Binnen het project ‘Op tijd erbij’ heeft Team Kim, dat uit jonge ervaringsdeskundigen bestaat, met kinderen en leerkrachten op zes scholen in Flevoland gewerkt. Zowel binnen het regulier als speciaal onderwijs en zowel in het basisonderwijs als op middelbare scholen. Ook is de ketensamenwerking verstevigd. Tijdens de workshop delen leerkrachten van de betrokken scholen en Team Kim wat het project voor zowel de kinderen als de volwassenen heeft betekend en hoe andere scholen hiermee aan de slag kunnen.

Workshopleiders

 • Kim van Laar (Team Kim)
 • Layla Kramer (gemeente Almere)
 • Frank Groot (Sterrenschool De Ruimte Almere)

Locatie: 'Red Box'

Workshop 6: MDA++

Bij gezinnen die vaak al van generatie op generatie met huiselijk geweld en kindermishandeling te maken hebben is een intensieve aanpak nodig om de cirkel van geweld te doorbreken. Vaak speelt er veel meer in een gezin en zorgen bijvoorbeeld onderliggend trauma, armoede of verslaving dat het geweld in stand blijft. Om deze hardnekkige patronen te doorbreken is de MDA++ aanpak ontwikkeld, multidisciplinair, waarbij de plusjes staan voor intersectoraal en specialistisch. Het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland heeft dit in nauwe samenwerking met de ketenpartners vanaf 2019 voortvarend opgepakt en laat graag zien hoe het in de praktijk werkt. Hoe werkt bijvoorbeeld het basisteam MDA++ en wat doen de casusregisseurs? Wat voor casussen worden opgepakt? En wat zijn de resultaten?

Workshopleiders (deels nog ter bevestiging)

 • Maria Kooijman (Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland)
 • Casusregisseur van één van de deelnemende partners (nog ter bevestiging)

Locatie: Zaal Hout

Workshop 7: Outreachend en betrokken! Een systeemgericht vervolg op het tijdelijk huisverbod

Het Tijdelijk Huisverbod (THV) is een bestuurlijke maatregel die opgelegd kan worden als er sprake is (of een vermoeden) van ernstig en directe onveiligheid van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling. Een THV is gericht op de directe bescherming van de gezinsleden door het uit huis plaatsen van de volwassene die het gevaar/de onveiligheid veroorzaakt, en het bieden van hulp gericht op duurzame en stabiele veiligheid. De uithuisplaatsing is voor tien dagen en kan eenmalig verlengd worden met 18 dagen.

Een tijdelijk huisverbod is een zeer intensieve periode voor de gezinnen die ermee te maken krijgen. Tijdens het huisverbod wordt een systeemgesprek gevoerd met alle betrokkenen, waarbij afspraken worden gemaakt voor de periode ná het huisverbod. In de praktijk stoppen gezinnen na het huisverbod vaak met hulpverlening en is er recidive. Om dit te voorkomen worden in het project Outreachend en Betrokken de systeemgesprekken voortgezet en ook wordt gekeken of er een vrijwillig maatje aan het gezin kan worden toegevoegd. Reclassering Nederland, Blijf Groep, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Flevolandse vrijwilligersorganisaties werken hierbij nauw samen, elk vanuit de eigen specialisatie. De workshop biedt een kijkje in de keuken en geeft ook inzicht in de periode vanaf oktober 2021, waarbij Veilig Thuis Flevoland de rol van procesregisseur op zich neemt tijdens het tijdelijk huisverbod.

Workshopleiders

 • Jeroen Beugeling (Reclassering Nederland)
 • Stephanie Fluit (Blijf Groep)
 • Marije Cramer (Veilig Thuis Flevoland)
 • Sander Postma (Zorggroep Oude en Nieuwe Land)
 • Vrijwilliger Humanitas (nog ter bevestiging)

Locatie: Red Box verlengstuk (naast restaurant)