Blijf veilig na opvang!

Slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling die de vrouwenopvang verlaten vormen een kwetsbare groep. Zij voelen zich onveilig en hebben een grote kans om binnen het eerste jaar nadat zij zelfstandig wonen opnieuw met geweld te maken te krijgen. Daarnaast verdwijnen ze vaak uit beeld van hulpverlenende instanties en/of de gemeente. Daarom is het belangrijk dat er meer zicht wordt gehouden op de veiligheid.

De groep die de vrouwenopvang verlaat maakt vaak gebruik van ondersteuning vanuit de Wmo en/of de Jeugdwet. De uitvoerende medewerkers hebben vaak weinig kennis en ervaring met slachtoffers van huiselijk geweld en de bijbehorende problematiek.

Veiligheid na verlaten opvang

Het project ‘Blijf veilig na opvang!’ is gericht op het houden van zicht op de veiligheid van mensen die de opvang verlaten door de inzet van ondersteuners. Meestal gaat het om vrouwelijke slachtoffers en hun kinderen, maar het kan ook om mannen gaan. Tijdens de eerste projectfase (januari t/m juli 2020) wordt nagegaan hoe de taak van ondersteuner het beste belegd kan worden. In de implementatiefase (augustus 2020 – mei 2021) worden ondersteuners ingezet die contact houden met het gezin. Zij bieden praktische ondersteuning en signaleren (hernieuwde) veiligheidsrisico’s. Zij helpen om in verbinding te blijven met het wijkteam (of sociaal domein) en beschikbare hulp. Bovendien kunnen zij opschalen naar Veilig Thuis als er sprake is van (hernieuwde) onveiligheid. Hierdoor blijft er meer zicht op deze kwetsbare groep en kan herhaling van geweld in een vroeg stadium worden gesignaleerd en aangepakt.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van Geweld hoort nergens thuis (zie ook: https://vng.nl/programma-geweld-hoort-nergens-thuis) en heeft een looptijd van 1,5 jaar vanaf januari 2020.

Zie bijgevoegde infosheet voor meer informatie over het project. Heeft u vragen naar aanleiding van dit infosheet? Dan kunt u contact opnemen met de projectleiders Geweld hoort nergens thuis in Noord-Holland-Noord, Roos de Groen (RdeGroenverberg dit@alkmaar.nl; 06 38 08 04 01) of Jessica de Wit (j.de.witverberg dit@denhelder.nl; 06 50 05 68 45). U kunt ook contact opnemen  met Trijntje Kootstra, GHNT projectleider in Flevoland (tkootstraverberg dit@almere.nl; 06 436 37 420).