Communities of Practice

Belangrijk onderdeel van de lerende aanpak Met Andere Ogen zijn de Communities of Practice (CoP’s). Hierbij staat ‘samen leren en verbeteren’ rondom een bepaald thema centraal. In een CoP wisselt men ervaring en kennis uit om de verbinding onderwijs-jeugd-zorg te verbeteren. De CoP’s combineren praktijk, beleid en wetenschap: we leren van elkaar als deelnemers, van wetenschappelijk inzichten, van praktijkervaringen en van ervaringen van ouders en jongeren.

Almeerse organisaties kozen ervoor om deel te nemen aan de volgende drie CoP’s:

  • Positief en preventief jeugdbeleid: Annet Tuinstra (De Schoor) en Jan Herweijer (JGZ)
  • Onderwijs-zorgarrangementen en poreuze randen: Valerie Knight (Vitree) en Hetty Vlug (SWV Passend Onderwijs)
  • Bindende afspraken voor onderwijs, jeugd en zorg: Anita Gelmers (SWV Passend Onderwijs)  en Henriëtte van Aken (gemeente Almere)

Overzicht vraagstukken CoP's 

Naam CoP

Kernvragen Almere

Kernvragen CoP

Bindende afspraken voor onderwijs, jeugd en zorg

 

 

- Hoe komen we tot een intensievere rol van en samenwerking met ouders?

- Hoe profiteren we maximaal van integraliteit in de driehoek onderwijs, jeugdgezondheidszorg en gemeente vanuit ieders expertise?

- Hoe vult de gemeente haar regierol daarbij het beste in?

 

- Hoe komen we tot een gezamenlijke integrale visie op de ononderbroken ontwikkeling van elk kind op lokaal/regionaal niveau?

- Hoe vertalen we deze visie en afspraken naar gezamenlijk vastgestelde resultaten, waar iedereen aan bijdraagt en die gezamenlijk gemonitord worden?

- Wat vraagt dit van bestuurders?

Positief en preventief jeugdbeleid

 

 

- Hoe werken we meer preventief op de voorschool en in het reguliere onderwijs, zodat we instroom voorkomen in het speciaal (basis) onderwijs en de zwaardere jeugdhulp?

- Hoe laten we kinderen met een lichte hulpvraag meer gebruikmaken van reguliere kinderopvang, de buitenschoolse opvang en de diensten van MEE?

 

- Wat is er in de basis van een schoolomgeving nodig om kinderen en jongeren gezond, kansrijk en veilig te laten opgroeien?

- Hoe wordt binnen het onderwijs omgegaan met alledaagse opvoed- en opgroeivragen die horen bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren?

- Hoe kunnen partners uit het jeugdveld de school versterken? Wanneer hebben we het over positief jeugdbeleid en wanneer over preventie? Hoe zijn beide begrippen in te vullen in de samenwerking van scholen, partners uit het jeugdveld en van gemeenten?

- En hoe kan specifieke aandacht voor de ontwikkeling van jonge kinderen bijdragen aan ontwikkelkansen?

Onderwijs-zorgarrangementen en poreuze randen

 

- Hoe komen we tot meerjarige samenwerkingsafspraken waarbij we gezamenlijk creëren, financieren en verantwoordelijk zijn? Hoe maken we die samenwerking en inzet van middelen duurzaam op het niveau van de werkvloer, management en bestuur? En hoe gaan we hierbij om met structurele personeelstekorten in het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp?

- Hoe gaan we om met financiële tekorten, beperkte voorspelbaarheid van uitgaven en een groei van de vraag naar speciaal onderwijs en jeugdhulp? En hoe voorkomen we dat de financiële omstandigheden effectieve hulp aan kinderen en ouders te veel onder druk zetten?

 

- Doelgroep: over wie gaat het? Over welke complexe hulpvragen gaat het? Welke kinderen vallen nu tussen wal en schip?

- Grenzen van wet en regelgeving: tegen welke grenzen loopt met aan en welke kinderen hebben daar het meeste last van?

- Kwaliteitskader: hoe borg je de kwaliteit? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Hoe zit het met de verschillende inspecties?

- Leerplichtontheffing: welke criteria worden er gehanteerd in de verschillende regio’s? Hoe wordt onderwijs betrokken bij kinderen met een leerplichtontheffing? 

- Financiën: hoe kunnen onderwijs- en zorg budgetten gekoppeld worden? Hoe kom je tot een goede kosten-batenanalyse?