Informatiebijeenkomst voor aanbieders (jeugd)hulp en ondersteuning

Presentatie tijdens informatiebijeenkomst

Op dinsdag 28 juni organiseerde de gemeente Almere een informatiebijeenkomst over inkoop en subsidieverlening in het sociaal domein. De bijeenkomst bestond uit twee onderdelen. Het eerste deel ging over het lopende jaar, de afspraken in 2016. Het tweede deel richtte zich op de inkoop en subsidiëring voor 2017. 

Inhoud bijeenkomst

De gemeente Almere krijgt regelmatig vragen over de procedures voor inzet, facturatie en declaratie van jeugdhulp en Wmo-ondersteuning. Tijdens de bijeenkomst werden de gemeentelijke productenboeken (jeugd en volwassenen) en procedures worden toegelicht. 

Aansluitend bood de gemeente informatie over de inkoop en subsidiëring voor 2017. Welke pakketten koopt gemeente Almere lokaal en regionaal in? Hoe zien de inkoopstrategieën er op hoofdlijnen uit? Hoe verhouden die zich tot het meerjarig beleid in wording voor het sociaal domein? Is er ruimte voor nieuwe aanbieders? En hoe ziet het tijdpad eruit? Op deze en andere thema’s gingen wij nader in. Ook was er de mogelijkheid om vragen te stellen. De presentatie en hand-outs van de bijeenkomst zijn te vinden op deze pagina.