Skip to content

Beleid

In het beleidskader 'Anticiperen op wat nodig is' zijn de keuzes en prioriteiten beschreven voor het sociaal domein in deze collegeperiode. Het college ziet vier belangrijke hoofdopgaven. Die gaan over het bevorderen van een sterk en inclusief stadsleven, over het bieden van (toegang tot) meer passende en laagdrempelige ondersteuning, over ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien en wonen en over een meer effectieve aanpak voor inwoners met een stapeling van problemen.

Het nieuwe beleidskader bouwt inhoudelijk voort op de visie en uitgangspunten van de afgelopen jaren. Het is de komende jaren vooral zaak om de ingezette ontwikkelingen te versnellen, te versterken, te verbeteren en te bestendigen. De ambitie is om dit nog nadrukkelijker te doen vanuit de menselijke maat.

Het college heeft het beleidskader opgesteld in samenspraak met inwoners en maatschappelijke organisaties in de stad en na consultatie van de Adviesraad Sociaal Domein, bestuurders uit het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg en de gemeenteraad.

Tien maatschappelijke effecten

Almere toetst haar beleid en de inspanningen van partners aan tien maatschappelijke effecten.

Meer Almeerders zijn financieel zelfredzaam
Meer Almeerders zijn financieel zelfredzaam
Kinderen groeien gezond en veilig op
Kinderen groeien gezond en veilig op
Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl
Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl
Iedereen doet naar eigen kunnen mee
Iedereen doet naar eigen kunnen mee
Almeerders zijn meer betrokken bij hun leefomgeving
Almeerders zijn meer betrokken bij hun leefomgeving
Ontwikkelkansen van kinderen en jongeren zijn vergroot
Ontwikkelkansen van kinderen en jongeren zijn vergroot
Meer Almeerders hebben toegang tot informatie, advies, bemiddeling, ondersteuning en zorg
Meer Almeerders hebben toegang tot informatie en advies, bemiddeling, ondersteuning en zorg
Minder overlast door bepaalde doelgroepen
Minder overlast door bepaalde doelgroepen
Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag
Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag
Meer Almeerders nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten
Meer Almeerders nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten