Regionaal meldpunt OGGZ

Het Regionaal Meldpunt OGGZ maakt onderdeel uit van GGD Flevoland. Het team OGGZ zet zich in om mensen te helpen om een aanvaardbare kwaliteit van leven te realiseren. Het team heeft naast een adviesfunctie ook een coördinerende taak en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Meldpunt Vangnet en Advies
  • Centrale Toegang OGGZ
  • Nazorg ex-gedetineerden
  • Procescoördinatie en brandpuntfunctionaris
  • Beschermd wonen

Wat doet Meldpunt Vangnet en Advies?

De zorgcoördinatoren van het Meldpunt Vangnet en Advies houden zich bezig met het identificeren en bereiken van zorgwekkende zorgmijders. Ze leiden deze groep toe naar de reguliere hulpverlening. Dit doen zij door de zorg te coördineren, bijvoorbeeld door het organiseren van rondetafelgesprekken. Zorgwekkende zorgmijders zijn mensen die de zorg zelf niet opzoeken en soms zelfs uit de weg gaan, terwijl ze die volgens professionals wel nodig hebben. Deze sociaal kwetsbare mensen hebben meerdere problemen tegelijkertijd, zoals sociaal isolement, verwaarlozing, psychische problemen en verslavingen. Soms veroorzaken ze overlast door bijvoorbeeld een zeer vervuilde woonomgeving (waaronder ernstige verzamelingsdrang). Iedere wijkagent, woonconsulent, huisarts, maatschappelijk werker, gemeentemedewerker of andere hulpverlener kent personen of gezinnen die sociaal kwetsbaar zijn. Zij kunnen het Meldpunt Vangnet en Advies benaderen voor advies of een melding.

Wat doet de Centrale Toegang?

Het doel van de Centrale Toegang Flevoland (CT) is om zorgvragen van daklozen in Flevoland beter en sneller inzichtelijk te maken. Door zorgvragen beter in beeld te brengen en te kiezen voor een persoonsgerichte aanpak, ontstaat er een goed beeld van de aard en omvang van de in-, door- en uitstroom in de maatschappelijke opvang. In een expertteam wordt besproken wat de beste zorg is voor een persoon die zich aanmeldt. De wensen van de cliënt worden hierbij betrokken. 

Wat doet nazorg ex-gedetineerden?

Om bij te kunnen dragen aan een succesvolle terugkeer uit detentie en om de kans op recidive te verkleinen, zorgt GGD Flevoland voor het inschakelen van de juiste instantie voor noodzakelijke hulp of begeleiding. Deze begeleiding aan ex-gedetineerden is vrijwillig. GGD Flevoland voert deze nazorg in heel Flevoland uit voor ex-gedetineerden die geen verplicht reclasseringstraject hebben. Door contact te leggen met de juiste instantie, coördineert GGD Flevoland de nazorg. GGD Flevoland heeft zelf geen direct contact met de gedetineerde.

Wat doen de procescoördinatie en de brandpuntfunctionaris?

Als de zorg stagneert, is er onafhankelijke procescoördinatie beschikbaar. Een procescoördinator neemt de coördinatie van de hulpverlening dan op zich. Dit gebeurt al dan niet via (een) rondetafelgesprek(ken) in aanwezigheid van de cliënt. Het resultaat is een plan van aanpak. Mocht dit alsnog niet leiden tot resultaat, dan kan een beroep worden gedaan op de brandpuntfunctionaris. Deze heeft de bevoegdheid om op korte termijn organisaties en personen bijeen te roepen die moeten bijdragen aan een gezamenlijk plan van aanpak. Zo nodig maakt de brandpuntfunctionaris gebruik van zijn doorzettingsmacht om stagnatie van een plan van aanpak bij complexe problemen te verhelpen.

Welke rol heeft de GGD bij beschermd wonen?

Aan de hand van criteria die door de gemeenten in Flevoland zijn opgesteld, bepaalt GGD Flevoland of iemand toegang krijgt tot een plek in een beschermde woonvorm in Flevoland. 

Bereikbaarheid

Het Regionaal Meldpunt OGGZ is te bereiken via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl en telefoonnummer (088) 002 99 15 (tijdens kantooruren).