Nieuwe editie landelijke monitor sociaal domein

7 juli 2017
Kind met verf

De nieuwe versie van de landelijke monitor sociaal domein is gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers over onder andere ouderen in zorginstellingen,  jongeren met jeugdhulp en het aantal bijstandsgerechtigden zijn te vinden op het dashboard en in de gemeentelijke rapportage die voor elke gemeente is samengesteld.

Het rapport, dat samen met gemeenten is geoptimaliseerd, bevat nieuwe informatie, bijvoorbeeld over het aantal inwoners van 75 jaar en ouder dat zelfstandig woont.  Ook is voor de huishoudens die gebruik maken van meerdere gemeentelijk voorzieningen inzichtelijk gemaakt  welke voorzieningen zij gebruiken, ook op wijkniveau. Verder is inzichtelijk gemaakt hoeveel inwoners beschermd wonen en is de kwetsbaarheid van inwoners in beeld gebracht. Daarnaast zijn (outcome)gegevens beschikbaar over het aantal inwoners dat herhaald een beroep doet op jeugdbescherming en jeugdreclassering.