Skip to content

Kwartaalrapportage jeugdhulp: trends zetten door

15 maart 2018
Illustratie van jeugdige

Het college informeert de gemeenteraad elk kwartaal via een rapportage over de uitvoering van de jeugdhulp. De informatie over het vierde kwartaal van 2017 is onlangs verschenen. Gewenste verschuivingen van zwaardere vormen van jeugdhulp (behandeling) naar lichtere (begeleiding) zetten zich door. Het gebruik van zeer specialistische jeugdhulp (bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg) neemt nog nauwelijks af.

Inhoudelijke vernieuwingen lijken tot blijvend positief resultaat te leiden. Bijvoorbeeld door versterking van de jeugdgezondheidszorg (JGZ Almere) en door de inzet van vrijwilligers, praktijkondersteuners en vormen van jeugdhulp in het speciaal (basis)onderwijs. Gezinnen weten JGZ Almere steeds beter te vinden bij vragen. De keerzijde is dat de wachttijd na aanmelding voor geïndiceerde jeugdhulp oploopt. In crisissituaties is hulp wel altijd direct beschikbaar.

Jeugdigen en gezinnen zijn overwegend tevreden over de jeugdhulp die zij krijgen. Dat blijkt uit cliëntervaringsonderzoek. Net als in 2016 zijn ondervraagden positief over effect van de hulp op opgroeien, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en meedoen. Uitgedrukt in een rapportcijfer variëren de oordelen van een 7,5 tot een 8.