Implementatie en ervaren effecten van perspectiefregie in Flevoland

20 juli 2017
Jongen op grasveld

In 2016 heeft het programma zorglandschap jeugd Flevoland een handreiking samengesteld over perspectiefregie. Het was het resultaat van een proces met de zes gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Perspectiefregie is het erop toezien dat alle hulp – gelijktijdig of op elkaar volgend – bijdraagt aan het toekomstperspectief van een jeugdige. Aanleiding voor de handreiking waren signalen dat hulpverleners het volledige traject en het toekomstperspectief uit het oog verliezen zodra een jeugdige in de jeugdhulp met verblijf wordt geplaatst. Hoe gaan de zes Flevolandse gemeenten om met perspectiefregie in hun lokale context? En welke ervaringen en effecten levert dat op? Masterstudent Marjolein van der Kroef van de Universiteit van Amsterdam bracht dit in kaart via een kwalitatief onderzoek. 

Verschillen tussen gemeenten

Iedere gemeente blijkt haar eigen manier te kiezen om perspectiefregie (veelal aangeduid met andere termen) in te passen in de lokale ondersteuningsstructuur. Ook de doelgroep verschilt. Zo past Almere perspectiefregie toe op alle jeugdigen in de jeugdhulp met verblijf (vrijwillig kader), terwijl Dronten, Lelystad en Zeewolde dat doen voor álle jeugdhulpcasussen. Urk en mogelijk ook Noordoostpolder kiezen voor een brede inzet voor jeugdigen en volwassenen. De gemeenten zitten in een verschillend stadium van implementatie en geven een andere mate van mandaat aan de perspectiefregisseurs. Wel delen ze het besef dat sturen op toekomstperspectief belangrijk is. 

Bevorderende en belemmerende factoren

Voldoende gekwalificeerd personeel, voldoende budget, een adequaat registratiesysteem en een goed werkend zorglandschap worden genoemd als randvoorwaarden om perspectiefregie succesvol in te voeren. Onduidelijke taken en verantwoordelijkheden, een te volle caseload en gebrek aan draagvlak zijn juist belemmerende factoren. 

Om op het toekomstperspectief van jeugdigen (en/of volwassenen) te kunnen sturen, is het voor de betrokken professionals belangrijk dat zij weten wat hun taken rond perspectiefregie zijn. Verder is onderlinge samenwerking tussen hulpverleners van groot belang en moeten er voldoende geschikte plaatsen zijn voor cliënten om naar door te stromen. Aangezien de implementatie van perspectiefregie nog in volle gang is, beveelt de onderzoekster tot slot aan om de behaalde effecten te blijven monitoren. 

Bekijk het volledige onderzoeksrapport en de bijbehorende infographic. Deze zijn ook te vinden op de webpagina van het programma zorglandschap jeugd Flevoland.