Inkoop en subsidies

De gemeente heeft voor allerlei vormen van hulp en ondersteuning contracten afgesloten en (subsidie)afspraken gemaakt met partners in de stad: zorg- en jeugdhulpaanbieders, welzijnsorganisaties en re-integratiebedrijven.

Meer over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Almere vindt u op de gemeentelijke website. U leest er ook meer over subsidieverlening. Heeft u vragen en heeft u al een contract- of subsidierelatie met de gemeente? Dan kunt u terecht bij uw eigen contractmanager. Overige aanbieders kunnen hun vragen stellen via inkoop@almere.nl.  

Meer over de verschillende vormen van hulp en ondersteuning (lokaal en regionaal) is te lezen in de handleidingen over jeugd- en gezinshulp en ondersteuning aan volwassenen. 

Inkoop ondersteuningsprofielen en achtergrondinformatie

De gemeente Almere heeft op TenderNed de inkoopdocumenten gepubliceerd voor het werken met ondersteuningsprofielen vanaf 2018. Meer over de methodiek vindt u elders op deze website.

Ruimte voor nieuwe aanbieders

Op welke onderdelen is er in 2018 ruimte voor nieuwe aanbieders om toe te treden?

Die ruimte is er in 2018 voor kortdurend verblijf 18+, de ondersteuningsprofielen Wmo (hulp bij het huishouden, individuele begeleiding en dagbesteding) en preventief jeugdbeleid. 

Voor 2019 is er ruimte voor nieuwe aanbieders op de onderdelen jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp met verblijf en beschermd wonen.

Zie ook de overige veelgestelde vragen en de documenten over de informatiebijeenkomst van 27 juni 2017 elders op deze pagina. 

Preventief jeugdbeleid

Wat houdt preventief jeugdbeleid in?

Dit is jeugdhulp die vrij toegankelijk is (dus zonder beschikking) en zich richt op kwetsbare gezinnen. De Almeerse speerpunten op dit vlak zijn:

  • het jonge kind (0-6 jaar);
  • scheiden en (alleenstaand) ouderschap;
  • jeugdigen en ouders met een lichte verstandelijke beperking;
  • jeugdigen die dreigen uit te vallen op school;
  • jongeren van 16 tot 27 jaar;
  • overlastgevende jongeren en hun gezinnen;
  • jeugdigen die opgroeien in armoede.

Een nadere uitwerking van het preventief jeugdbeleid is te vinden in deze brief die is verstuurd aan alle betrokken partijen.

Jeugdhulp zonder verblijf

Hoe kunnen aanbieders met interesse in begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging en/of kortdurend verblijf voor jeugdigen zich melden?

In 2018 is er voor deze hulpvormen geen ruimte voor nieuwe hoofdaanbieders. U kunt zich wel aansluiten als onderaannemer bij een bestaande gecontracteerde partij. Voor 2019 vindt er een nieuwe aanbesteding plaats. Hierop kunnen ook nieuwe aanbieders reageren. De globale planning is te vinden in de presentatie gegeven tijdens de informatiebijeenkomst van 27 juni 2017. Voor een nadere beschrijving van de hulpvormen zie de handleiding jeugd- en gezinshulp.

Breidt Almere in 2018 het aantal onderwijs-jeugdhulparrangementen uit?

Er zijn op dit moment arrangementen op het OPDC, De Watertuin, De Bombardon en De Bongerd. Daar komt in het najaar van 2017 School2Care bij, een alternatief voor residentiële jeugdhulp en gesloten jeugdzorg. Vooralsnog is er geen sprake van een verdere uitbreiding. Wel is er nauwe samenwerking tussen de scholen voor speciaal onderwijs en de jeugdhulpaanbieders. Is er geen onderwijs-jeugdhulparrangement aanwezig, dan vindt de jeugdhulp plaats op basis van individuele beschikkingen.

Jeugdhulp met verblijf

Mijn organisatie wil als nieuwe partij begeleid wonen gaan aanbieden. Zijn hier mogelijkheden voor in 2018?

Voor 2018 is er geen ruimte om toe te treden als nieuwe aanbieder. In 2019 is die ruimte er mogelijk wel op het gebied van missend aanbod. In de tweede helft van 2017 vindt hierover een bijeenkomst met aanbieders plaats. Informatie over de bijeenkomst is te zijner tijd te vinden op de pagina 'Bijeenkomsten voor professionals'.

Hoe kan ik mij melden als nieuwe aanbieder van pleegzorg?

Er is op dit moment geen ruimte voor nieuwe aanbieders van pleegzorg. U kunt contact leggen met Vitree voor een eventueel onderaannemerschap.

Jeugd-ggz

Wanneer is er meer duidelijkheid over de vervanging van de DBC-systematiek?

De gemeente kijkt op dit moment naar een alternatief voor de DBC-systematiek. Aanbieders krijgen hier informatie over. De gemeente beseft dat u als aanbieder voldoende tijd nodig heeft om voorbereidingen te treffen. Er komt een addendum op de verlengingsbrief waarin de nieuwe systematiek en de bijbehorende tarieven staan beschreven. De verlengingsbrieven worden verstuurd in september 2017. Er is geen ruimte voor nieuwe aanbieders.

Hoe speelt kwaliteit van zorg een rol bij de verlenging van contracten voor jeugd-ggz?

Bij verlengingen is er weinig ruimte om de onderlinge afspraken te veranderen. In het najaar van 2017 starten de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding voor 2019 (zie ook de presentatie gegeven tijdens de informatiebijeenkomst op 27 juni 2017). Tijdens dat traject gaat de gemeente graag in gesprek met aanbieders over het aspect kwaliteit.

Hoe komen kleine jeugd-ggz-aanbieders met ruimte voor innovatie in contact met de gemeente?

Alle gecontracteerde aanbieders hebben een eigen contractmanager en krijgen uitnodigingen voor dialoogbijeenkomsten met de gemeente. (Netwerk)bijeenkomsten voor aanbieders worden vooraf aangekondigd op de pagina 'Bijeenkomsten voor professionals'. 

Ondersteuningsprofielen

Zie de veelgestelde vragen elders op deze website.

Wijkteams

Hoe kom ik in contact met de wijkwerkers? Ik wil graag dat zij goed weten wat ik aanbieder te bieden heb.

U kunt hiervoor terecht bij de Sociaal Cafés. Kerndoel van deze bijeenkomsten is om signalen, knelpunten en kansen in de wijken te bespreken met andere deskundigen. Het is ook een ontmoetingspunt voor partijen die in de wijk werkzaam zijn. 

Overige vragen

Wat doet de gemeente om volwassenen met autisme toe leiden naar ondersteuning via de Wet langdurige zorg?

Een inwoner en/of de mantelzorger moet zelf een melding doen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om in aanmerking te komen voor ondersteuning via de Wlz. In Almere zijn er consulenten van MEE die de rol van Wlz-cliëntondersteuner vervullen. De wijkteams kunnen inwoners doorverwijzen naar deze consulenten. 

Demissionair staatssecretaris Van Rijn heeft op 27 juni 2017 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarin besteedt hij ook aandacht aan de continuïteit bij overgang naar de Wlz. Er zou op z’n minst samenwerking moeten zijn tussen de verschillende cliëntondersteuners. De staatssecretaris stelt dat hij samen met de zorgkantoren en aanbieders nog dit jaar wil onderzoeken hoe de functie van onafhankelijke cliëntondersteuning beter, duidelijker en herkenbaarder kan worden gepositioneerd. Wat betreft de continuïteit in de overgang naar de Wlz lopen nu enkele experimenten. In Almere volgen we deze experimenten met belangstelling en bekijken we hoe we deze continuïteit beter kunnen borgen.

Hoe meet je de kwaliteit van hulp en ondersteuning?

De normen hiervoor willen we ontwikkelen samen met aanbieders: wat vinden we gezamenlijk van belang? Kwaliteit is ook doelrealisatie en het meten van uitval. In hoeverre is het doel van het ondersteuningstraject gehaald? En hoe komt het dat sommige cliënten hun ondersteuningstraject niet afmaken?

Op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen volgen we de landelijke kwaliteitsnormen. Deze zijn ook opgenomen in de subsidieafspraken. Elk jaar zijn er kwaliteitsaudits.