Inkoop en subsidies

De gemeente heeft voor allerlei vormen van zorg en ondersteuning contracten afgesloten en (subsidie)afspraken gemaakt met partners in de stad: zorg- en jeugdhulpaanbieders, welzijnsorganisaties en re-integratiebedrijven.

Meer over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Almere vindt u op de gemeentelijke website. U leest er ook meer over subsidieverlening. Heeft u inkoopvragen over lokale voorzieningen? Stel deze dan via jeugdhulp@almere.nl. Voor inkoopvragen over regionaal ingekochte voorzieningen kunt u terecht bij aankoopcentraleregioflevoland@almere.nl. 

Onder de lokale voorzieningen vallen:

  • samenhangende ondersteuning volwassenen: hulp bij het huishouden, begeleiding (groep en individueel), (niet-)arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk, kortdurend verblijf;
  • ambulante jeugdhulp: begeleiding (groep en individueel), behandeling (groep en individueel), persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf, begeleiding zonder maatregel.

Onder de regionale voorzieningen vallen:

  • jeugd-ggz en dyslexiezorg;
  • residentiële jeugdhulp;
  • pleegzorg;
  • jeugdbescherming en jeugdreclassering;
  • gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus);
  • beschermd wonen;
  • Veilig Thuis Flevoland.

Meer over deze voorzieningen is te lezen in de handleidingen over jeugd- en gezinshulp en ondersteuning aan volwassenen. 

Vooraankondiging informatiebijeenkomst 27 juni 2017

Op dinsdag 27 juni organiseert de gemeente Almere de jaarlijkse informatiebijeenkomst over inkoop en subsidies. Hier hoort u meer over de pakketten die de gemeente inkoopt en subsidieert voor 2018 en verder. U krijgt ook meer informatie over de planning, de toetreding van nieuwe aanbieders, et cetera. 

Nadere informatie over tijdstip, locatie en programma volgt. Reserveer de datum alvast in uw agenda.