Inkoop en subsidies

De gemeente heeft voor allerlei vormen van zorg en ondersteuning contracten afgesloten en (subsidie)afspraken gemaakt met partners in de stad: zorg- en jeugdhulpaanbieders, welzijnsorganisaties en re-integratiebedrijven.

Meer over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Almere vindt u op de gemeentelijke website. U leest er ook meer over subsidieverlening. Heeft u inkoopvragen over lokale voorzieningen? Stel deze dan via jeugdhulp@almere.nl. Voor inkoopvragen over regionaal ingekochte voorzieningen kunt u terecht bij aankoopcentraleregioflevoland@almere.nl. 

Onder de lokale voorzieningen vallen:

 • samenhangende ondersteuning volwassenen: hulp bij het huishouden, begeleiding (groep en individueel), (niet-)arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk, kortdurend verblijf;
 • ambulante jeugdhulp: begeleiding (groep en individueel), behandeling (groep en individueel), persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf, begeleiding zonder maatregel.

Onder de regionale voorzieningen vallen:

 • jeugd-ggz en dyslexiezorg;
 • residentiële jeugdhulp;
 • pleegzorg;
 • jeugdbescherming en jeugdreclassering;
 • gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus);
 • beschermd wonen;
 • Veilig Thuis Flevoland.

Meer over deze voorzieningen is te lezen in de handleidingen over jeugd- en gezinshulp en ondersteuning aan volwassenen. 

Afgesloten aanbestedingen

De uiterste inzenddatum voor de aanbesteding begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging jeugd en kortdurend verblijf jeugd (zie TenderNed) en de aanbesteding hulp bij het huishouden (zie TenderNed) zijn inmiddels verstreken.

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Inkoopkeuzes 2017Vragen inkoopbijeenkomst 28 juni
Welke raamcontracten verlengt de gemeente Almere in 2017?

De gemeente Almere verlengt de raamcontracten voor het jaar 2017 voor de volgende pakketten:

 • Begeleiding, (niet-)arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk, kortdurend verblijf volwassenen;
 • Begeleiding zonder maatregel (Save);
 • Jeugd-ggz en dyslexiezorg;
 • JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg).

Er is binnen deze pakketten geen ruimte voor nieuwe aanbieders (behoudens uitzonderingen bij jeugd-ggz en dyslexiezorg). 

Welke pakketten besteedt de gemeente Almere opnieuw aan voor 2017?

De gemeente Almere besteedt twee pakketten opnieuw aan voor 2017:

 • Ambulante jeugdhulp: begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf jeugd (aanbestedingsstukken staan op TenderNed, uiterste inschrijfdatum is verstreken);
 • Hulp bij het huishouden (aanbestedingsstukken staan op TenderNed). 

Bij beide pakketten is onder voorwaarden ruimte voor nieuwe aanbieders.

Voor welke pakketten geeft de gemeente Almere een subsidie af voor 2017?

De gemeente Almere subsidieert de volgende pakketten voor het jaar 2017:

 • Beschermd wonen volwassenen
 • Residentiële jeugdhulp (inclusief beschermd wonen 18-)
 • Pleegzorg
 • Jeugdbescherming en -reclassering

Bij het pakket beschermd wonen voor volwassenen is ruimte voor nieuwe aanbieders. Hetzelfde geldt voor residentiële jeugdhulp (op voordracht regiogemeenten). Voor pleegzorg is geen ruimte voor nieuwe aanbieders. Voor jeugdbescherming en -reclassering kunnen landelijk werkende instellingen optreden als onderaannemers.

Binnen welke pakketten is er in 2017 ruimte voor nieuwe aanbieders?

Er is ruimte voor nieuwe aanbieders binnen de volgende pakketten:

 • Hulp bij het huishouden (zie aanbestedingsstukken op Tenderned);
 • Beschermd wonen volwassenen;
 • Ambulante jeugdhulp: begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf jeugd (aanbesteding via TenderNed is inmiddels gesloten);
 • Residentiële jeugdhulp (op voordracht regiogemeenten).

Bij jeugdbescherming en -reclassering kunnen landelijk werkende instellingen optreden als onderaannemer.

Productenboeken

Waarom kunnen maar twee organisaties flexibel Wmo-ondersteuning declareren en moeten andere organisaties zich aanmelden bij de gemeente? Waarom kunnen niet alle Wmo- aanbieders flexibel declareren?

De gemeente is gestart met deze twee aanbieders, omdat er voor hen een grote (financiële) noodzaak was. We beseffen dat die noodzaak voor meer organisaties kan gelden. Er is echter een verdere aanpassing van het declaratiesysteem nodig. De gemeente is hiermee bezig. Wil uw organisatie van de mogelijkheid gebruikmaken om flexibel te declareren? Meld dit dan via swt@almere.nl. De gemeente neemt dan contact met u op over de vereisten en het tijdspad.   

Als er wachtlijsten zijn bij crisis, bij wie moet ik dat melden?

Er is een crisiscoördinatiepunt Jeugd Flevoland, beheerd door Triade. Voor meer informatie zie de factsheet met processtappen en contactgegevens. 

Facturatie en declaratie

Voor informatie over VECOZO, het Gemeentelijk Gegevensknooppunt, de Berichtenapp en de verbinding met Stipter zie deze pagina

Declaraties moeten worden ingediend binnen vier weken. Wat als dit niet lukt? 

We streven naar continuïteit rond declaraties en uitbetalingen. We vragen u dus om u zo veel mogelijk te houden aan de declaratietermijn van vier weken. Lukt dit niet, dan kunt u contact met ons opnemen via swt@almere.nl. Als de declaratie volledig en juist is, krijgt u uiteraard wel gewoon uitbetaald.

Beleidsplan, financieel kader en bekostiging

Het financiële beeld wordt pas na de zomer bekend. Hoe communiceert de gemeente hierover met partners?

Op deze website kunt u altijd de laatste informatie vinden. Op de homepage kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief voor professionals. Veel informatie (waaronder de financiële  kaders) is publieke informatie en dus openbaar.

U geeft aan toe te willen naar minder aanbieders. Kunt u dit toelichten?

Keuzevrijheid blijft bij de gemeente hoog in het vaandel staan. De gemeente heeft daarnaast het voornemen om meer (strategische) partnerschappen aan te gaan, vooral bij de basisvoorzieningen. Verder heeft de gemeente de ambitie om het aantal aanbieders te verminderen. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Met strategische partners maakt de gemeente meerjarige afspraken, zodat er een meer bestendige relatie ontstaat en de gemeente de organisaties beter in staat stelt om te innoveren en investeren in de Almeerse sociale infrastructuur
 • De gemeente houdt binnen redelijke grenzen ruimte voor contractering van meerdere partijen. Het is immers het belangrijkste dat inwoners keuzevrijheid blijven hebben. Wel zien we dat veelal de klik met een individuele hulpverlener belangrijker is dan het type organisatie. Daardoor blijft het mogelijk om een keuze te maken tussen aanbieders of professionals. Het zorgt er ook voor dat inwoners niet afhankelijk worden van één aanbieder en dat er voldoende concurrentie blijft in het werkveld
 • Bij het maken van een selectie van aanbieders maakt de gemeente  altijd in het inkooptraject transparant en op basis van objectieve criteria bekend hoe deze selectie plaatsvindt. Deze criteria kunnen per hulp- en ondersteuningsvorm verschillen

Tot slot moet eerst de gemeenteraad na het zomerreces nog instemmen met het nieuwe beleidsplan sociaal domein.

Staat de gemeente Almere wel echt open voor nieuwe aanbieders?

Ja, we staan open voor nieuwe aanbieders, onder bepaalde condities. Dit staat ook in het nieuwe beleidsplan dat nog door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Bij ieder inkooptraject wordt duidelijk gesteld aan welke eisen een aanbieder moet voldoen om in aanmerking te komen voor een raamcontract.  

Kan inkrimpen van aantallen aanbieders alleen bij een nieuwe aanbestedingen?

Bij een nieuwe aanbesteding bestaat er de mogelijkheid dat de gemeente, in lijn met de hierboven beschreven uitgangspunten, kiest om minder aanbieders te selecteren. Bij verlengingstrajecten speelt de overweging om contracten te ontbinden van aanbieders die het afgelopen jaar geen cliënten in zorg hadden. De gemeente gaat in dat geval in gesprek met de betreffende aanbieder over mogelijke ontbinding van het contract. Wil de aanbieder het contract behouden, dan is dat mogelijk.

Hoe zit het met keuzevrijheid, als een klant een aanbieder wil die niet is gecontracteerd?

Er is voor een aantal pakketten de mogelijkheid om via een persoonsgebonden budget ondersteuning in te zetten. Inwoners kunnen dan zelf een aanbieder kiezen. 

Wordt er in de inkoop ruimte gemaakt voor aanbieders die verschillende ondersteuningsvormen bieden (bijvoorbeeld jeugdhulp én Wmo-ondersteuning)?

Jazeker, daar is nu al ruimte voor en daar blijft ruimte voor. Aanbieders kunnen op meerdere inkooppakketten inschrijven.

Subsidieverlening

Waar kan ik informatie vinden voor een subsidieaanvraag?

Op www.almere.nl/subsidies.

Ambulante jeugdhulp

In de aanbestedingsdocumenten ambulante jeugdhulp is de eis opgenomen dat een aanbieder ervaring moet hebben met het bieden van jeugdhulp in Almere. Almere maakt dus onderscheid tussen bestaande en nieuwe aanbieders?

Deze eis is opgenomen omdat we aansluiting willen tussen de verschillende vormen van jeugdhulp. Het Almeerse jeugdbeleid legt de nadruk op samenhang tussen verschillende hulpvormen. Zo kan er bijvoorbeeld snel en eenvoudig worden op- en afgeschaald tussen bijvoorbeeld begeleiding en behandeling thuis en zwaardere jeugdhulp. Daarvoor is het nodig dat de in Almere werkzame jeugdhulpaanbieders de specifieke Almeerse context goed kennen en hier een zekere mate van ervaring hebben. Deze eis is niet bedoeld om onderscheid te maken tussen oude en nieuwe aanbieders. We kijken bij de beoordeling van offertes naar de ervaring van een aanbieder en doen dit secuur. 

Ik ben een nieuwe aanbieder, maar hebben wel ervaring met ondersteuning aan volwassenen in Almere. Kunnen we meedoen met de aanbesteding?

Dit was inderdaad mogelijk. De uiterste inschrijfdatum voor de aanbesteding is echter verstreken.

Vorig jaar zijn we gestopt met de aanbesteding kortdurend verblijf jeugd, omdat we niet uitkwamen met de tarieven. Hoe zit het met de tarieven dit jaar?

De tarieven zijn gelijk aan die voor 2016. Wel zijn er veranderingen in het aantal producten kortdurend verblijf. Waar er bij de aanbesteding 2016 twee producten waren, zijn er in de aanbesteding 2017 drie aanvullende producten bijgevoegd uit het regionale project logeerkoffer.

Zitten de producten voor ambulante jeugdhulp spoed ook in het pakket? En is dit pakket lokaal of regionaal?

Het product individuele behandeling bij crisis is onderdeel van de aanbesteding. De aanbesteding ambulante jeugdhulp is gericht op Almere (lokaal).

Kan ik meedoen met deze aanbesteding als ik alleen behandeling bied?

In de inkoopdocumenten op TenderNed staat beschreven uit welke percelen deze aanbesteding bestaat. De uiterste inschrijfdatum voor de aanbesteding is inmiddels gesloten. 

Kan ik als aanbieder alleen één product aanbieden?

We vragen aanbieders integrale hulp te leveren. Aanbieders moeten alle producten binnen een perceel (zie de inkoopdocumenten op TenderNed) kunnen bieden. De uiterste inschrijfdatum voor de aanbesteding is inmiddels gesloten. 

Ik bied Ik bied psychomotorische therapie. Waar valt dit type jeugdhulp onder? Kan ik meedoen met deze aanbesteding?

Psychomotorische therapie kan worden ingezet als ambulante jeugdhulp gericht op jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. We vragen aanbieders integrale hulp te leveren. Aanbieders moeten alle producten binnen een perceel (zie de inkoopdocumenten op TenderNed) kunnen bieden. De uiterste inschrijfdatum voor de aanbesteding is inmiddels gesloten. 

Moet ik alle producten met bijbehorende tarieven kunnen leveren?

Ja, u moet alle producten binnen een perceel (zie de inkoopdocumenten op TenderNed) kunnen leveren. Dit geldt ook voor het nieuw bijgekomen product kortdurend verblijf (logeerkoffer). De uiterste inschrijfdatum voor de aanbesteding is inmiddels gesloten. 

Hoe zit het precies met verlengde jeugdhulp?

Verlengde jeugdhulp valt onder de Jeugdwet. Over hoe het precies werkt, heeft de gemeente een passage opgenomen in het productenboek Jeugd.  

Wilt u ondersteuning blijven bieden aan een jongere die 18 wordt, maar niet als verlengde jeugdhulp? Dan heeft uw organisatie een raamcontract nodig voor individuele begeleiding aan volwassenen. De gemeente Almere verlengt bestaande raamcontracten voor deze ondersteuningsvorm. Onder voorwaarden is er ruimte voor nieuwe aanbieders. Voor meer informatie over deze voorwaarden kunt u contact opnemen met Jaap Eling: jeling@almere.nl

Jeugd-ggz

Hoe kan ik een verzoek doen voor aanpassing van het budgetplafond in 2016?

U kunt contact opnemen via aankoopcentraleregioflevoland@almere.nlDe Aankoopcentrale geeft uw verzoek door aan de betreffende gemeente(n). De gemeente(n) neemt/nemen een besluit over eventuele aanpassing van het budgetplafond.

Wat is de planning voor verlenging van de raamcontracten voor jeugd-ggz en dyslexiezorg (inclusief de budgetplafonds)?

Voor 31 augustus krijgt uw organisatie een brief met de beslissing dat het raamcontract wordt verlengd. Uiterlijk in september 2016 krijgt u een tweede brief met informatie over het budgetplafond voor 2017. Heeft u deze in oktober nog niet ontvangen? Neem dan contact op via aankoopcentraleregioflevoland@almere.nl.

Wordt er in 2017 bezuinigd op de budgetplafonds?

Het budget voor 2017 moet nog worden vastgesteld door de Flevolandse gemeenten. 

Vindt er een aanpassing van de berekening/verdeling van de budgetplafonds voor 2017 plaats? Zo ja, op grond waarvan?

De regiogemeenten nemen hierover nog een besluit. De gemeenten vinden het van belang dat er voldoende hulp beschikbaar is voor jeugdigen, met voldoende specialisme. 

Mijn organisatie heeft de ambitie om te groeien in de regio Flevoland. Kan dat?

Ambitie is geen factor bij het bepalen en vaststellen van de budgetplafonds voor 2017. Voor de definitieve verdeling/berekening van het budgetplafond voor 2017 nemen de regiogemeenten nog een besluit.

Hoe kan ik onderaannemerschap organiseren?

De bepalingen voor onderaannemerschap zijn geformuleerd in artikel 6 van de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten.

Mijn organisatie heeft de aanbesteding voor 2016 gemist. Komen wij in aanmerking voor een contract voor 2017? 

De bestaande contracten uit 2016 worden met een jaar verlengd. Er vindt geen nieuwe aanbesteding plaats. Omdat een aantal aanbieders de aanbesteding voor 2016 heeft gemist, hebben de Flevolandse gemeenten besloten om hier en daar een reparatie uit te voeren. Elke regiogemeente beslist zelf hoe zij hiermee omgaat. Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente. Voor Almere kan dat via jeugdhulp@almere.nl.

Hulp bij het huishouden en individuele begeleiding volwassenen

Op welke manier vindt de nieuwe aanbesteding van hulp bij het huishouden plaats?

Via een Europese aanbesteding die is gepubliceerd op TenderNed.

Ik wil als aanbieder van hulp bij het huishouden graag meedenken over de ontwikkelingen rond samenhangende ondersteuning thuis. Kan dat?

Ja, dat kan. De gemeente informeert de huidige aanbieders actief over de ontwikkelingen en nodigt uit om daar een bijdrage aan te leveren. Nadere informatie over hoe dat proces gaat verlopen, volgt. Die informatie is te zijner tijd ook te vinden op deze website.

Mijn organisatie heeft een contract voor begeleiding van volwassenen, maar we hebben geen cliënten in zorg. Kunnen wij ons contract behouden?

Organisaties die geen cliënten hebben gehad in 2016, ontvangen van de gemeente een brief waarin staat dat wij het contract willen beëindigen. Mochten organisaties daarover in gesprek willen met de gemeente, dan kan dat door contact op te nemen met Jaap Eling: jeling@almere.nl.

Mijn organisatie biedt begeleiding aan jongeren. Wanneer jongeren 18 jaar worden, willen we die begeleiding kunnen voortzetten binnen het pakket ‘begeleiding volwassenen’. Kan dat?

Voor het antwoord op deze vraag zie de veelgestelde vragen onder het thema 'ambulante jeugdhulp'.

Beschermd wonen volwassenen

Hoe kan mijn organisatie doorstroom bevorderen als uitstroom door gebrek aan geschikte huisvesting niet lukt?
Het realiseren van voldoende en passende huisvesting voor (onder andere) uitstromers uit het beschermd wonen staat hoog op de beleidsagenda van de gemeente. Er wordt ook in regionaal verband naar oplossingen gekeken.

Hoe kunnen we het beschermd wonen goed regelen voor inwoners met een lichte verstandelijke beperking?
Dit is een groot aandachtspunt voor de komende periode. Zeker voor inwoners met een lichte verstandelijke beperking die niet (meer) in aanmerkingen komen voor ondersteuning via de Wet langdurige zorg. Als deze mensen uitstromen uit het beschermd wonen, is het ook belangrijk om een passend aanbod van ambulante begeleiding te hebben. 

Hoe staat het met het wachtlijstbeheer voor beschermd wonen?
De gemeente Almere voert vanaf 1 augustus 2016 een eenduidige wachtlijstsystematiek in. De aanbieders van beschermd wonen via zorg in natura leveren maandelijks de mutaties van hun wachtlijsten aan. 

Dagbesteding en beschut werk

De gemeente verlengt de pakketten dagbesteding en beschut werk voor volwassenen. Hoe zit het met onderaannemerschap?

Dit blijft gelijk aan de eisen voor onderaannemerschap zoals die in het huidige raamcontract staan opgenomen. Daar staat ook vermeld dat een contractpartner gedurende de contractduur nieuwe onderaannemers kan aangaan. Voorwaarde is dat onderaannemers wel moeten worden gemeld bij de gemeente Almere en dat de gemeente deze aanvraag beoordeelt.

Overige vragen

Kan ik contact opnemen over het maken van procesafspraken?

Ja dat kan. U kunt contact opnemen via aankoopcentraleregioflevoland@almere.nl of via uw vaste contactpersoon. Ook kunt u dan een afspraak maken om langs te komen, afhankelijk van uw vragen. 

Welke rol spelen de onderwijs-jeugdhulparrangementen binnen Almere?

Binnen Almere zijn we aan het experimenteren met arrangementen. Voor meer informatie over de arrangementen zie ook het productenboek Jeugd. De mogelijkheden voor nieuwe arrangementen hangen af van het geheel aan voorzieningen in Almere.

Waar vallen de statushouders onder?

Voor jeugdhulp geldt dat alle kinderen gebruik kunnen maken van het jeugdaanbod. Voor de Participatiewet zijn we nu volop bezig met het maken van plannen.

Gaat de gemeente de uitwerking van de cliëntprofielen regionaal aanpakken (dit om profielverschillen tussen gemeenten te voorkomen)?

De gemeente Almere streeft voor de regionale taken zo veel mogelijk naar uniformiteit in de opzet en samenstelling van de cliëntprofielen. Voor de lokale taken deelt Almere de manier van uitwerken van de cliëntprofielen met de regiogemeenten. Het kan zijn dat andere gemeenten kiezen om de bekostiging en de uitwerking van de cliëntprofielen op een eigen manier in te vullen, zodat ze passen bij de behoefte van de lokale bevolking.