Inkoop en subsidies

De gemeente heeft voor allerlei vormen van zorg en ondersteuning contracten afgesloten en (subsidie)afspraken gemaakt met partners in de stad: zorg- en jeugdhulpaanbieders, welzijnsorganisaties en re-integratiebedrijven.

Meer over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Almere vindt u op de gemeentelijke website. U leest er ook meer over subsidieverlening. Heeft u inkoopvragen over lokale voorzieningen? Stel deze dan via jeugdhulp@almere.nl. Voor inkoopvragen over regionaal ingekochte voorzieningen kunt u terecht bij aankoopcentraleregioflevoland@almere.nl. 

Onder de lokale voorzieningen vallen:

  • samenhangende ondersteuning volwassenen: hulp bij het huishouden, begeleiding (groep en individueel), (niet-)arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk, kortdurend verblijf;
  • ambulante jeugdhulp: begeleiding (groep en individueel), behandeling (groep en individueel), persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf, begeleiding zonder maatregel.

Onder de regionale voorzieningen vallen:

  • jeugd-ggz en dyslexiezorg;
  • residentiële jeugdhulp;
  • pleegzorg;
  • jeugdbescherming en jeugdreclassering;
  • gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus);
  • beschermd wonen;
  • Veilig Thuis Flevoland.

Meer over deze voorzieningen is te lezen in de handleidingen over jeugd- en gezinshulp en ondersteuning aan volwassenen. 

Aanmelden voor informatiebijeenkomst 27 juni 2017

Op dinsdag 27 juni (10.00-12.30 uur in de Burgerzaal van het stadhuis) organiseert de gemeente Almere de jaarlijkse informatiebijeenkomst over inkoop en subsidies. Hier hoort u meer over de pakketten die de gemeente inkoopt en subsidieert voor 2018 en verder. U krijgt ook meer informatie over de planning, de toetreding van nieuwe aanbieders, et cetera.

Bekijk het programma en meld u aan

Aanmelden voor dialoog en netwerkbijeenkomst Wmo 6 juli

In mei hield de gemeente Almere een informatiebijeenkomst over het werken met ondersteuningsprofielen (individuele begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden) bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Als voorbereiding op de feitelijke inkoop van de ondersteuningsprofielen wil de gemeente graag in gesprek met huidige en potentiële aanbieders op donderdag 6 juli.

Bekijk de nadere informatie en meld u aan.

In veel gevallen bieden organisaties niet alle ondersteuningsvormen die onderdeel gaan uitmaken van de ondersteuningsprofielen. Het is dus zaak om samenwerkingen aan te gaan met een of meer collega-organisaties in de stad. De gemeente faciliteert u graag om kennis te maken met andere aanbieders tijdens een informele netwerkbijeenkomst vlak na de dialoogsessie van 6 juli. 

Bekijk de nadere informatie en meld u aan.