Skip to content

Declaratie en verantwoording

Wil je een declaratie indienen voor geleverde hulp of ondersteuning? Dat verloopt via het standaard-berichtenverkeer, met uitzondering van niet-gecontracteerde aanbieders. Op deze pagina vind je ook informatie over productcodes en tarieven en over het verantwoorden van geleverde hulp en ondersteuning.

Declaraties door jeugdhulpaanbieders

Voor jeugdhulp geldt dat verschillende professionals ernaar mogen verwijzen: de jeugdgezondheidszorg (waaronder de medewerker jeugdhulp of jeugdarts), de huisarts/specialist in het ziekenhuis (bij voorkeur via de jeugdgezondheidszorg), de kinder- en jeugdpsychiater, het expertteam gezinsondersteuning in afstemming met de jeugdgezondheidszorg, de gecertificeerde instelling (inclusief de medewerker SAVE-begeleiding) en Veilig Thuis Flevoland.

De verwijzer kiest samen met de jeugdige en de ouder(s)/opvoeder(s) een aanbieder en stelt een verwijsbrief op. Daarin vermeldt de verwijzer:

 • de NAW-gegevens van de jeugdige en de ouders;
 • de gegevens van de gekozen aanbieder;
 • de datum dat de jeugdhulp start;
 • het soort jeugdhulp en het doel;
 • de verwijzer en de verwijsgegevens. 

De gekozen aanbieder doet een verzoek om toewijzing bij de gemeente. Dit verloopt via het standaard-berichtenverkeer. Na controle op het contract en het woonplaatsbeginsel stuurt de gemeente een toewijzing. Ook alle vervolgstappen rond de start, beëindiging en declaratie van ondersteuning vinden plaats via het standaard-berichtenverkeer.

De gemeente monitort het aantal en de omvang van de verstrekte voorzieningen en bespreekt eventueel het verwijsgedrag met de verwijzer. 

Declaraties door Wmo-aanbieders

Toegang tot Wmo-ondersteuning vindt plaats via de wijkteams. Een wijkwerker geeft een beschikking af, waarna de inwoner een aanbieder kiest. 

De aanbieder doet een verzoek om toewijzing bij de gemeente. Dit verloopt via het standaard-berichtenverkeer. Na controle op het contract stuurt de gemeente een toewijzing. Ook alle vervolgstappen rond de start, beëindiging en declaratie van ondersteuning vinden plaats via het standaard-berichtenverkeer. 

De gemeente monitort het aantal en de omvang van de verstrekte voorzieningen en bespreekt eventueel het verwijsgedrag met het wijkteam.

Declaraties door landelijk werkende instellingen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft landelijke inkoopafspraken gemaakt met aanbieders van specialistische jeugdhulpvoorzieningen (ook wel landelijk werkende instellingen genoemd) op basis van de volgende criteria:

 • kleine aantallen per gemeente;
 • een landelijk werkingsgebied;
 • een specialistisch karakter.

De toegang tot deze jeugdhulp vindt plaats via dezelfde professionals die kunnen verwijzen naar andere vormen van jeugdhulp.

De gekozen aanbieder doet een verzoek om toewijzing bij de gemeente. Dit verloopt via het standaard-berichtenverkeer. Na controle op het contract en het woonplaatsbeginsel stuurt de gemeente een toewijzing. Ook alle vervolgstappen rond de start, beëindiging en declaratie van ondersteuning vinden plaats via het standaard-berichtenverkeer.

Declaraties door niet-gecontracteerde aanbieders

Verwijzing door een gemandateerde verwijzer naar een niet-gecontracteerde aanbieder kan alleen als er specifiek aanbod mist en als er afstemming is geweest met het interventieteam van de gemeente Almere. 

Heeft jouw organisatie geen contract met de gemeente Almere of de regio Flevoland, maar heb je wel hulp of ondersteuning geleverd? Dan kun je jouw factuur volgens onderstaande regels digitaal indienen via crediteuren@almere.nl (bij voorkeur via Zorgmail). 

De factuur dient altijd een geanonimiseerd pdf-bestand te zijn. Bij de factuur voeg je een aparte, beveiligde bijlage met persoonsgevoelige gegevens: burgerservicenummer, verwijzer, productomschrijving en zorgperiode. Zet de volgende adresgegevens op de factuur: Gemeente Almere, Crediteurenadministratie/zorg, Postbus 200, 1300 AE Almere. 

Je factuur dient te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor een verkoopfactuur:

 • je volledige organisatienaam zoals bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd;
 • het volledige adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd, inclusief telefoonnummer;
 • het btw-nummer of de mededeling dat je bent vrijgesteld van btw;
 • het KvK-nummer;
 • de datum waarop de factuur is uitgereikt;
 • een uniek volgnummer;
 • het bedrag van de geleverde goederen of diensten exclusief btw;
 • het btw-tarief en het btw-bedrag dat je in rekening brengt, indien van toepassing;
 • Het IBAN-nummer waar het bedrag op overgemaakt kan worden.

Wij handelen alle opdrachten en bestellingen af volgens de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Almere. 

Facturen die onjuist zijn geadresseerd of waarop de vereiste gegevens ontbreken, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Werken met het standaard-berichtenverkeer

Aanbieders en de gemeente wisselen vaak – veelal privacygevoelige – informatie met elkaar uit. Het proces van toewijzen, registreren, leveren, declareren, betalen en verantwoorden van ondersteuning moet goed verlopen. Er is een landelijke infrastructuur opgezet om gemakkelijk en veilig digitale berichten uit te wisselen. Die helpt om de administratieve lasten voor alle betrokkenen beperkt te houden. Voor aanbieders verloopt dit via VECOZO, voor gemeenten via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt.

Is jouw organisatie nog niet aangesloten? Regel dit dan alsnog via de website van VECOZO. Om aan te sluiten heb je een AGB-code en een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig. Ben je eenmaal aangesloten op VECOZO, dan zorgt de gemeente dat het veilige berichtenverkeer tot stand kan komen met het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Voor vragen hierover kun je terecht bij je contractmanager.

Grotere aanbieders hebben vaak eigen applicaties die het gebruik van VECOZO ondersteunen. Voor kleine aanbieders geldt dit vaak niet. Om deze organisaties te helpen, is de zogeheten Berichtenapp ontwikkeld.

Productcodes en tarieven jeugdhulp

Type jeugdhulpProductcodeTarief 2018
Begeleiding individueel basis45A52€ 49,20
Begeleiding individueel specialistisch45A57€ 73,20
Begeleiding groep basis45A49€ 52,02
Begeleiding groep specialistisch45A54€ 80,58
Behandeling individueel basis45A65€ 94,80
Behandeling individueel bij crisis basis46A01€ 103,20
Behandeling groep basis41A03€ 71,40
Behandeling groep specialistisch41A04€ 112,20
Persoonlijke verzorging basis40A11€ 46,20
Kortdurend verblijf licht44A32€ 81,60
Kortdurend verblijf basis44A09€ 104,04
Kortdurend verblijf specialistisch43A11€ 265,20
Kortdurend verblijf zwaar specifiek43A08€ 304,39
Kortdurend verblijf vakantie44A33€ 165,13
Vervoer met rolstoel of vervoer < 12 jaar42A04€ 20,40
Vervoer zonder rolstoel > 12 jaar42A03€ 8,20

Bovenstaande tarieven gelden voor zorg in natura. Voor de actuele tarieven bij een persoonsgebonden budget zie de formulieren voor de pgb-uitvoeringsplannen die cliënten invullen.

Productcodes en tarieven Wmo

Type Wmo-ondersteuningProductcodeTarief 2018
Huishoudelijke hulp 1AL100€ 22,20
Huishoudelijke hulp 2AL101€ 24,60
Arbeidsmatige dagbestedingAL002€ 30,00
Niet-arbeidsmatige dagbesteding lichtAL008€ 30,00
Niet-arbeidsmatige dagbesteding middenAL009€ 45,00
Niet-arbeidsmatige dagbesteding zwaarAL010€ 60,00
Vervoer naar dagbesteding zonder rolstoelAL029€ 8,00
Vervoer naar dagbesteding met rolstoelAL030€ 20,00
Individuele begeleiding lichtAL011€ 48,60
Individuele begeleiding middenAL017€ 48,60
Individuele begeleiding zwaarAL023€ 63,60
Kortdurend verblijfA5545€ 102,00

Bovenstaande tarieven gelden voor zorg in natura. Voor de actuele tarieven bij een persoonsgebonden budget zie de formulieren voor de pgb-uitvoeringsplannen die cliënten invullen.

Verantwoording

Levert uw organisatie hulp of ondersteuning via de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Hieronder vind je de landelijk vastgestelde modeldocumenten voor je productieverantwoordingen en uw controleverklaring.